†††††††††††††† HANDLEIDING BIJ HET BOEK OPENBARING
 
Een uittreksel uit een Bijbelstudie van J.E. v.d. Brink over het laatste Bijbelboek, t.b.v. intern gebruik bij de bespreking van de Openbaring in de gemeente.
 
Geestelijke betekenis van de beelden van het boek
 
Openbaringen hoofdstuk 1.
 
vs. 4. Zeven geesten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de Heilige Geest in Zijn uitingen in de Gemeente.
 
†††††††††††††† Zeven gemeenten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de Gemeente van alle eeuwen (vs.11)
 
vs. 6. Koninkrijk†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Gemeente van Jezus Christus
 
†††††††††††††† Priesters†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† idem als vertegenwoordiger der ganseSchepping
 
vs. 7. Wolken†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Gemeente in haar verheven functie in de ††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† hemelse gewesten.
 
†††††††††††††† Stammen der aarde†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = natuurlijke, niet wedergeboren mensen.
 
vs. 12. Zeven gouden kandelaren†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = De Gemeente van alle tijden in haar functie als
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lichtdrager in de wereld.
 
 ††††††††††††† Goud †††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = zuiverheid.
 
vs. 13. Tot de voeten reikend gewaad††††††††††††††††††††††††††††††† = als een koning, niet meer aan de heupen 
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† omgord als een dienaar.
 
†††††††††††††† Gouden gordel†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = heerschappij, gerechtigheid en trouw.
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (Goud =zuiverheid)
 
vs. 14. Wit als witte wol†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = eeuwig durend.
 
†††††††††††††† Ogen als een vuurvlam††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = vol van de Heilige Geest.
 
†††††††††††††† Ogen †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de spiegel der ziel.
 
vs. 15. Koperbrons†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Heerschappij over de vijanden.
 
vs. 16. Zeven sterren†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = De engelen der Gemeente van alle eeuwen.
 
†††††††††††††† Tweesnijdend scherp zwaard††††††††††††††††††††††††††††† = het woord van Zijn getuigenis hetgeen scheiding †††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††brengt tussen licht en duisternis (oordeel).
 
†††††††††††††† Zon in haar kracht††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Goddelijk.
 
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Openbaringen hoofdstuk 2.
 
vs. 1 - 7 Aan de gemeente te Epheze.
 
vs. 1. Engelen der gemeente†††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††† = de vertegenwoordigers in de hemelse gewesten †††††††††† †† †††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† †††††(verg. de voorganger in de zichtbare wereld) Zij staan t.o.v. elkaar in de verhouding als van innerlijke tot †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††† uitwendige mens, wel onderscheiden maar niet gescheiden.
 
†††††††††††††† De zeven sterren††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = De engelen der gemeente (1:20)
 
†††††††††††††† De zeven gouden kandelaren††††††††††††††††††††††††††††† = De zeven gemeenten : de totale Gemeente (1:20)
 
vs. 4. Eerste liefde†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = liefdes gemeenschap in de hemelse gewesten, t.o.v. ††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† broeders en zusters en alle mensen. Deze liefde moet de ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††† basis zijn van alle aktiviteiten in de gemeente.
 
vs. 5. Hoogte†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de plaats in de hemelse gewesten. Zij dreigden 
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† van geestelijke, vleselijke mensen te worden. (aardsgericht).
 
†††††††††††††† Eerste werken††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de werken gebaseerd op de kliefde tot God en de naaste
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† en gedaan door de kracht van de Heilige Geest.
 
†††††††††††††† Kandelaar††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = lichtdrager. Wanneer de "olie" des Geestes eruit is, dan †† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† geeft zij geen licht en is verwerpelijk.
 
vs. 6. De werken der NicolaÔten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = vruchten van verleidende machten, welke de gemeente †† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† op een dwaalspoor brengen.
 
vs. 7. Wie een oor heeft, die hore†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = merk op wat de Heilige Geest zegt tot de Gemeente, ††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† hetzij door profetieŽn, openbaringen of door een lering.
 
†††††††††††††† Overwinning††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = positief resultaat van de strijd tegen de boze verleidende machten.
 
†††††††††††††† De boom des levens††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Jezus Christus.
 
†††††††††††††† Paradijs Gods††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de voltooide Gemeente van Jezus Christus (vlg. 2 Cor. ††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 12:4).
 
vs. 8. De eerste en de laatste††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de onveranderlijke, de blijvende.
 
†††††††††††††† Dood geweest en levend geworden††††††††††††††††††† = Hij heeft de dood overwonnen.
 
vs. 9. Een synagoge van satan††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = uit de vader der leugen, de duivel, adderengebroed †††† †† †††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† (vgl. Joh. 8:44).
 
vs. 10. Tien dagen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = een afgepaalde tijd.
 
†††††††††††††† Kroon des levens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het eeuwige leven.
 
vs. 11. De tweede dood†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de poel des vuurs, concentratie en afgrendeling van †††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† boze machten.
 
vs. 12. Tweesnijdend scherp zwaard††††††††††††††††††††††††††††††††† = het levende, krachtige woord Gods, hetwelk scheiding †††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† maakt tussen goed en kwaad.
 
vs. 13. De troon des satans††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de directe en indirecte heerschappij van de boze via de †† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† afgodendienst aan de afgod Asclipius.
 
vs. 14. De leer van Bileam††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de leer der vermenging, welke tot ontrouw leidt, b_v. †††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† het eten van afgodenoffers (vgl. 1 Cor. 10:21).
 
vs. 15/16 Het zwaard mijns monds††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het Woord Gods.
 
vs. 17. Het verborgen manna†††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††† = het hemelse brood tot versterking van de innerlijke ††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† mens. Verborgen = in de onzienlijke wereld (2 Ptr.3:4).
 
†††††††††††††† Een witte steen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = gerechtigheid, schuldeloosheid.
 
†††††††††††††† Een nieuwe naam††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de positie in de geestelijke wereld, welke nauw †††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† samenhangt met de bijzondere roeping van de gelovige. †††† ††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† †††††††††††††† (vgl. Rom. 12:3 en Joh. 3:27).
 
vs. 18/19 Ogen als een vuurvlam†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = vol van de Heilige Geest en kracht. (ogen zijn de spiegel ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† van de innerlijke mens).
 
†††††††††††††† Voeten als van koperbrons††††††††††††††††††††††††††††††††† = heerschappij, macht.
 
vs. 20/21/22 De vrouw Izebel†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Een profetes in de gemeente, die met misleidende †††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† profetieŽn de leden van de gemeente tot overspel in de †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††† geestelijke en natuurlijke zin trachtte te verleiden. Zij ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† bezat dezelfde geest als Izebel de vrouw van Achab.
 
vs. 23. Haar kinderen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = degenen die haar leringen volgden.
 
†††††††††††††† Dood††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = geestelijke dood = scheiding van God.
 
†††††††††††††† Nieren en hart††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = inwendige mens (Hebr. 4:13).
 
vs. 24/25 De diepten des satans†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de leer van "Izebel" dat men eerst moest zondigen om †††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† goed te kunnen beseffen hoe rijk de verlossing is.
 
vs. 26. Heidenen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = boze machten (vgl. Luc. 10:19).
 
vs. 27. Een ijzeren staf††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het Woord Gods (vgl. Openb. 10:15).
 
vs.28/29 De morgenster†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de gelijkvormigheid aan Jezus, welke de blinkende †††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† morgenster is.
 
 
 
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Openbaringen hoofdstuk 3.
 
 
vs. 1. De zeven geesten Gods†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = De Heilige Geest in zijn totale werking.
 
†††††††††††††† Gij zijt dood†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Gebrek aan waar geestelijk leven.
 
vs. 2. Het overige dat dreigde te sterven ††††††††††††††††††††††††††† = Hetgeen in de Geest begonnen was maar welk
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† meer en meer bezig was in het vlees te eindigen.
 
vs. 4. Klederen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = hun (rechtvaardige) wandel.
 
vs. 6. Witte klederen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = zuiver, onbesmet.
 
vs. 7. De sleutel Davids†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = De sleutel van het huis van David; d.i. het Koninkrijk †††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gods (volgens Jes. 22:22). Sleutel = kennis.
†† De sleutels van het Koninkrijk der Hemelen omvatten:
 
†††††††††††††† 1. de sleutel van het huis Davids.
 
†††††††††††††† 2. de sleutel van dood en dodenrijk.
 
 
vs. 8. Een geopende deur†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = van de schatkamer van het Koninkrijk Gods, waarin de †††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† gaven van de Geest zijn (vgl. Hebr.2:4).
 
vs. 9. Synagoge des satans†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = een schijn-kerk, welke door leugengeesten misleidt ††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† wordt (Rom. 2:28/29).
 
vs. 10. Verwachten†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††† = in de grondtekst "volharden".
 
†††††††††††††† De ure der verzoeking†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de verdrukking in het vlees, de beproevingen (vgl. 1
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petr. 5:9; Joh. 16:33; Hand. 14:22).
 
†††††††††††††† Die op de aarde wonen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = aardsgerichte mensen.
 
vs. 12/13 Een zuil ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = opgewassen tot het zoonschap.
 
†††††††††††††† in de Tempel Gods†††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††† = de Gemeente.
 
†††††††††††††† Stad Gods††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de gelovigen aller tijden.
 
vs. 14. de "Amen"††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = degene, in wie alle heil en heerlijkheid vast ligt.
 
†††††††††††††† Het begin der Schepping†††††††††††††††††††††††††††††††††††† = vgl. Col. 1 : 15 en 18b.
†††††††††††††† Gods
 
vs. 15. Koud†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = onverschillig, geestelijk dood.
 
vs. 16. Heet††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = vurig van geest, strijdbaar in de hemelse gewesten.
 
vs. 17. Rijk en verrijkt††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = geen gebrek aan genade gaven.(vgl. 1 Cor. 1:5-7).
 
†††††††††††††† Ellendig†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = onbeschermd tegen de pijlen van de boze (Eph. 6:10-18).
 
†††††††††††††† Jammerlijk†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = deerniswaardig.
 
†††††††††††††† Arm††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = beroofd van Geestkracht.
 
†††††††††††††† Blind††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = geen uitzicht in de hemelse gewesten.
 
†††††††††††††† Naakt†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =zonder het kleed der gerechtigheid.
 
vs. 18. Goud in vuur gelouterd††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = beproefd geloof.
 
†††††††††††††† Witte klederen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = gerechtigheid (vgl. hfdst.16:15).
 
†††††††††††††† Ogenzalf††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = verlichting van het verstand door de Heilige Geest, †††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† inzicht in de hemelse gewesten. (Hebr.12:5/6).
 
vs. 19. Tuchtiging††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = beproeving.
 
vs. 20. Deur†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Deur van het hart (Jak. 5:8/10).
 
†††††††††††††† Maaltijd††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = gemeenschap en geestelijke verkwikking (Hand. 3:10).
 
†††††††††††††† Overwinnen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = volharden tot het einde.
 
†††††††††††††† Zitten op de troon††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = autoriteit en gezag uitoefenen.
 
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Openbaringen hoofdstuk 4.
 
vs. 1. Na dezen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = in de eindtijd.
 
†††††††††††††† Een geopende deur†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = inzicht in de onzienlijke wereld, ††††† in de hemel 
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† door geestverukking.
 
†††††††††††††† Opklimmen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = zich geestelijk losmaken van de aardse sfeer.
 
vs. 2. In vervoering des Geestes††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = geheel "geestelijk".
 
†††††††††††††† Troon†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = oppermacht en autoriteit van de Schepper aller dingen.
 
vs. 3. Als diamant††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = onverbrekelijk, vast, veelkleurige weerkaatsing van ††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gods heerlijkheid.
 
†††††††††††††† Sardius (bloedrood)†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = verzoening door het bloed van Jezus 
 
†††††††††††††† Smaragd (groene boog)†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Gods eeuwig verbond van genade en trouw.
 
vs. 4. 24 Tronen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = (mede) heerschappij.
 
†††††††††††††† 24 Oudsten†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =vertegenwoordigers van een koninklijk geslacht, de ††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gemeente. (vgl. 1 Kron. 24:4 en 1 Petr. 2:9).
 
†††††††††††††† Witte klederen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = gerechtigheid, rechtvaardige daden der heiligen.
 
†††††††††††††† Gouden kronen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Het Woord Gods heeft in hen overwonnen.
 
vs. 5. Bliksemslagen, stemmen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de tekenen welke Gods oordelen in de onzienlijke
en donderslagen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† wereld begeleiden (vgl. Luk.21:25/28;Ps.77:16-21 en
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gen.7:11).
 
†††††††††††††† Zeven vurige fakkels††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = De Heilige Geest in de zeven gemeenten, welke als 
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† de zeven geesten Gods brandende fakkels het pad van de
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† kinderen Gods verlicht(vgl. de vuurkolom Ex. 13 vers 21).
 
vs. 6. Glazen zee als kristal†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = voltrokken oordeel Gods.
 
†††††††††††††† middenin en rondom de troon†††††††††††††††††††††††††††† = in het centrum van Gods macht en geconcentreerd †††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† onder zijn heerschappij.
 
†††††††††††††† Vier dieren††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††† = vertegenwoordigers der levende schepping.
 
†††††††††††††† Vol ogen van voren†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = verbondenheid met de toekomst.
 
†††††††††††††† en van achteren†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = verbondenheid met het verleden.
 
vs. 7. Leeuw††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = koning der wilde dieren
 
†††††††††††††† Rund††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = zoogdier
 
†††††††††††††† Dier met gelaat als van een mens†††††††††††††††††††††† = mogelijk een op de mens gelijkende diersoort 
 
†††††††††††††† Vliegende arend††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = koning der vogels.
 
vs. 8. Ogen rondom en van binnen†††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de verwachting op een volledig herstel d.w.z. in- en †††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† uitwendig.
 
†††††††††††††† Vleugels†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = vrij, los van de vloek, welke nog op de schepping rust †† †† †††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (vgl.Rom.8:22)
 
†††††††††††††† Dag noch nacht rust†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = zonder onderbreking functionerend naar de wetten ††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gods. 
 
vs. 9 - 11 :†††††††††††††† De Gemeente is het werktuig tot het herstel van de schepping.
†††††††††††††† Als dit geschied is, dan geeft zij de haar gegeven heerschappij over de schepping terug aan haar Heer, zoals Deze na het totale herstel aller dingen, wanneer het plan Gods totaal is verwezenlijkt, Zijn macht teruggeeft aan de Vader, zodat God zal zijn Alles in allen (1 Cor. 15:28).
 
 
 
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Openbaringen hoofdstuk 5.
 
 
vs. 1. Boekrol, beschreven van binnen en van buiten†††††††† = het plan Gods met de ganse schepping
 
†††††††††††††† Verzegeld††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = verborgen, afgesloten.
 
vs. 2. Een sterke engel††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = een aartsengel, waarschijnlijk GabriŽl (vgl. Luk.1:19).
 
†††††††††††††† Het openen van de boekrol en het verbreken†††† = het inzicht in het plan van God en de uitvoering daarvan
†††††††††††††† van de zegels 
 
vs. 3+5 De leeuw uit de stam van Juda†††††††††††††††††††††††††††††† = Jezus naar zijn menselijke oorsprong.
 
†††††††††††††† De wortel Davids††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Jezus naar zijn Goddelijke oorsprong (vgl. hfdst.22:16).
 
vs. 6. Het midden van de troon†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het centrum van de heerschappij van God.
 
†††††††††††††† De vier dieren††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = vertegenwoordigers van de bezielde schepping.
 
†††††††††††††† Oudsten†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = vertegenwoordigers van de verloste mensheid.
 
†††††††††††††† Een lam, staande ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Jezus in zijn vlobrachte werk
 
†††††††††††††† als geslacht††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = als plaatsvervangend lijder.
 
†††††††††††††† Horens en ogen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = kracht, kennis en alwetendheid d.i. de Heilige Geest, †††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† werkzaam in de gemeente via de gaven van de Geest.
 
vs. 7. De (verzegelde) rol††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het plan van God vs.1 (Luk. 10:22).
 
vs. 8.†††††† De aanbidding en hulde van de ganse schepping en de herstelde mensheid. Hier vindt plaats de machtsoverdracht aan Jezus Christus, zoals Hij getuigt in Matth. 28:18.
 
vs. 9. Een nieuw gezang†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = tot eer van de Zoon,zoals in hoofdstuk 4 vs.8-11 tot eer van de Vader .Erkenning van Zijn waardigheid, op grond van Zijn volbrachte werk tot volledig herstel van de mens naar geest, ziel en lichaam en van de ganse schepping (Jes. 49:6). 
 
†††††††††††††† Koningen en priesters††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = gelijkvormigheid aan Jezus (Rom. 8:29 en 1 Joh. 3:2). Hij ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† is de Koning der koningen en de Hogepriester.
vs. 11. Eerbetoning van de engelen als dienstknechten onder het gezag 
 
vs. 12. van Jezus en de Gemeente (vgl. Hebr. 2:5-8),
 
macht, rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid †††††††††† = alles wat de Vader bezit en aan de zoon overgeeft.
en lof.
 
vs. 13. Alle schepsel in de hemel††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = alle engelen en boze geesten
 
vs. 14. Alle schepsel op de aarde††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = mens, dier en plant.
 
†††††††††††††† Alle schepsel onder de aarde††††††††††††††††††††††††††††† = gestorvenen, welke in de macht van het dodenrijk ††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† verkeren en de geesten die onder Apollyon samen de
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† macht van het dodenrijk vormen.
 
†††††††††††††† De zee†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het religieuze leven van de mensen.
 
†††††††††††††† Die op de zee verkeren†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Godsdienstige organisaties en hun leidslieden (zie hfdst. ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 8:9).
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† vs. 9 - 14 : volgens Jes. 45:23 ;Rom. 14:11 Phil. 2:9-11
 
 
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Openbaringen hoofdstuk 6.
 
 
vs. 1. Het Lam†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Jezus Christus als volbracht offer van de ganse †††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† schepping.
 
†††††††††††††† Zeven zegels††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = volkomen geheimenis van de volle raad Gods.
 
†††††††††††††† Vier dieren†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = vertegenwoordigers van de bezielde schepping.
 
vs. 2. Witte paard††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Heilige Geest (paard is geestelijke macht).
 
†††††††††††††† Ruiter op het witte paard†††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Het Woord Gods (Hfdst.19:11/13).
 
†††††††††††††† Boog†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††† = geestelijke kracht, strijdbaarheid.
 
†††††††††††††† Kroon†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = heerschappij.
 
vs. 4. Rossige paard††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = vermenging, dwaling.
 
†††††††††††††† Ruiter op het rossige paard†††††††††††††††††††††††††††††††† = dwaalleer, welke twist en verdeeldheid teweeg brengt.
 
†††††††††††††† Grote zwaard†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het woord der dwaling.
 
vs. 5. Zwarte paard††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††† = geestelijke honger naar het woord van God.
 
†††††††††††††† Ruiter op het zwarte paard††††††††††††††††††††††††††††††††† = schaarsheid van de waarheid. (vgl. 1 Sam. 3:1).
 
vs. 6. Olie en wijn†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de Heilige Geest.
 
vs. 7. Vale paard†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = geestelijke dood.
 
†††††††††††††† Ruiter op het vale paard†††††††††††††††††††††† †††††††††††††† = de dwalingen welke tot de geestelijke dood voeren.
 
vs. 8. Zwarte dood†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = occultisme.
 
†††††††††††††† Wilde dieren der aarde†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = boze machten in allerlei gedaante.
 
vs. 9. Altaar†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = mensheid waarvoor Jezus gestorven is ††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† brandofferaltaar).
 
†††††††††††††† Zielen onder het altaar††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = martelaars terwille van hun woord en getuigenis.
 
vs. 10. Hen die op de aarde wonen†††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de natuurlijk gerichte mensen, de valse kerk.
 
vs. 11. Wit gewaad†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††† = rechtvaardige daden der heiligen (hfdst. 19:8).
 
vs. 12. Grote aardbeving†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = geestelijke schudding van de volken.
 
†††††††††††††† Zon†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = God.
 
†††††††††††††† Als een haren zak††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het uitzicht op God wordt vertroebeld door boze †††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† machten, welke in de mensen werken.
 
†††††††††††††† Maan††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Jezus Christus.
 
†††††††††††††† Bloed†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = natuurlijk leven.
†††††††††††††† Maan werd als bloed†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het werk van Jezus Christus wordt op het natuurlijke ††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† vlak neergetrokken.
 
vs. 13. Sterren des hemels††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de wereldgeesten, wereldbeheersers.
 
vs. 14. Hemel†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = onzienlijke wereld.
 
†††††††††††††† Week terug als een boekrol†††††††††††††††††††††††††††††††† = werd toegesloten voor de natuurlijk gerichte mensen.
 
†††††††††††††† Berg (op de aarde)†††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††† 
= geestelijke macht in het natuurlijke vlak.
 
†††††††††††††† Eiland (berg in zee)†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = idem in het geestelijke vlak.
 
†††††††††††††† Zee†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = geestelijke leven van de niet wedergeboren mens.
 
†††††††††††††† Werd van zijn plaats gerukt†††††††††††††††††††††††††††††††† = ontwrichting in het natuurlijke en geestelijke vlak.
 
vs. 15. Koningen der aarde,††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = machthebbers in de natuurlijke rijken 
 
†††††††††††††† groten, oversten en machtigen††††††††††††††††††††††††††† = godsdienstige wereld.
 
†††††††††††††† Slaaf en vrije†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = volgelingen, leken.
 
†††††††††††††† Bergen en rotsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = geestelijke machten (b.v. onreinheid en geldzucht).
 
vs. 16. Toorn van het Lam†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = overlevering aan de machten der duisternis. 
 
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Openbaringen hoofdstuk 7.
 
vs. 1. Vier engelen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = vier vorsten uit het rijk van de duisternis.
 
†††††††††††††† Vier winden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = duivelse legermachten.
 
†††††††††††††† Vier hoeken der aarde†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het natuurlijke leven.
 
†††††††††††††† Aarde†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het natuurlijke leven van de niet wedergeboren mens.
 
†††††††††††††† Zee†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het geestelijk leven van de niet wedergeboren mens.
 
†††††††††††††† Bomen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = gezagspersonen van het natuurlijke leven.
 
vs. 2. Opgang van de zon††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = vanuit Gods troon (vgl. Luk.1:78).
 
†††††††††††††† Het zegel van de levende God††††††††††††††††††††††††††† = Doop in de Heilige Geest volgens God (Ef. 1:13.)
 
†††††††††††††† Beschadigen van de aarde, van de zee en van†† = ontwrichten van het natuurlijke en geestelijke leven en
†††††††††††††† de bomen †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† hun leiders.
 
vs. 3. Knechten van onze God†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Gemeente van de eindtijd.
 
†††††††††††††† Voorhoofd††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = waar de kennis en het inzicht is.
 
vs. 4-8 Honderd vier en veertig duizend††††††††††††††††††††††††††††† = het IsraŽl Gods = de Gemeente.
 
vs. 9. De grote schare††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = diegenen die naast de Gemeente zijn toegevoegd, door †† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† het geloof in Jezus Christus.
 
†††††††††††††† Witte gewaden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = rechtvaardige daden der heiligen.
 
†††††††††††††† Palmtakken††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = hulde lofzegging (vgl. Joh.12:16).
 
vs. 11. Oudsten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = vertegenwoordigers van de gelovige mensheid.
 
†††††††††††††† Vier dieren†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = idem van de bezielde schepping.
 
†††††††††††††† Vůůr de troon†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = nog op de aarde, nog niet opgenomen.
 
vs. 14. Grote verdrukking††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = stortvloed van demonen, de glazen zee, vermengd met ††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† vuur, de toorn van het Lam.
 
vs. 15. Vůůr de troon†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = nog op aarde (vs.11).
 
vs. 17. In de troon††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = ťťn met God.
 
 
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Openbaringen hoofdstuk 8.
 
 
vs. 1. Stilte van een half uur†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = afgemeten tijd van spanning vůůr de grote verdrukking †† †††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† (vgl.1 Th.5:2-5).
 
vs. 2. Zeven bazuinen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = grote verdrukking.
 
†††††††††††††† Zeven engelen, die voor God staan†††††††††††††††††††† = zeven engelen der gemeente = de Gemeente.
 
vs. 3+4 Een andere engel††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de engel des Heren.
 
†††††††††††††† Gouden wierookvat†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = gebeden der heiligen.
 
†††††††††††††† Reukwerk†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = lofprijzing der verlosten.
 
†††††††††††††† Gouden altaar††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = gemeente in haar lofprijzing.
 
†††††††††††††† Vuur van het (brandoffer) altaar††††††††††††††††††††††††† = boze machten, vuur der beproeving, oorzaak van lof en †† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† dank.
 
vs. 5. Op de aarde†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = op het natuurlijke leven.
 
†††††††††††††† Donderslagen, stemmen, bliksemstralen†††††††††††† = ontwrichting van het natuurlijke leven.
†††††††††††††† aardbeving
 
vs. 7. Hagel en vuur††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = felheid waarmee de machten toeslaan.
 
†††††††††††††† Vermengd met bloed†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =vermenging van de machten met het natuurlijke leven.
 
†††††††††††††† Aarde†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het natuurlijke leven van de niet wedergeboren ††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† mensen.
 
†††††††††††††† Bomen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = leidende figuren in kerk en maatschappij.
 
†††††††††††††† Groene gras†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = jeugd.
 
†††††††††††††† Verbranden (door vuur)†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het ten prooi vallen aan boze machten.
 
vs. 8. Een grote berg†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = een sterke macht.
 
†††††††††††††† Brandend van vuur††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = vol activiteit van boosheid.
 
†††††††††††††† Zee, wateren††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het geestelijke leven van de niet wedergeboren mens.
 
†††††††††††††† Bloed†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = natuurlijk, aardsgericht.
 
vs. 9. Schepselen in de zee die leven hadden††††††††††††††††††† = godsdienstige mensen.
 
†††††††††††††† Schepen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = organisaties.
 
vs. 10. Een grote ster†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = een machtige dwaalgeest (vgl. 2 Thes. 2:11).
 
†††††††††††††† Brandend als een fakkel††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = vol activiteit van leugen.
 
†††††††††††††† Uit de hemel††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = uit de hemelse gewesten (vgl. Efez. 6:12).
 
†††††††††††††† Rivieren†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = stromingen, leringen.
 
†††††††††††††† Bronnen der wateren†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = oorsprong van de stromingen in het geestelijke leven.
 
vs. 11. Alsem (bitter)††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = verharding, verbittering.
 
†††††††††††††† Sterven††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = geestelijk afgeschreven worden.
 
vs. 12. Zon†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = God.
 
†††††††††††††† Maan††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Jezus Christus.
 
†††††††††††††† Sterren†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Engelen.
 
†††††††††††††† Verduisterd (gedeeltelijk)††††††††††††††††††††††††††††††††††† = onzichtbaar, onvindbaar voor velen.
 
†††††††††††††† Dag††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = licht, het goede, waarheid (vgl. 1 Thes. 5:5 en 8).
 
†††††††††††††† Nacht†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = duisternis, kwaad, leugen. (vgl.1 Thes.5:5).
 
vs. 13. Midden des hemels††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het centrum, bij de troon van God.
 
†††††††††††††† Adelaar, arend†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = ťťn van de vier dieren, welke de bezielde schepping †††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† vertegenwoordigen.
 
†††††††††††††† Wee, wee, wee††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de drie laatste bazuinen, dit zijn enerzijds de barensweeŽn, welke de zonen Gods voortbrengen en anderzijds het uitgieten van Gods toorn over de valse kerk.
 
†††††††††††††† Die op de aarde wonen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = aardsgerichte, godsdienstige mensen, de valse kerk.
 
 
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hoofdstuk 8 :4 t/m hoofdstuk 9.
 
 
Hier is sprake van de zondvloed van vuur welke over de valse kerk komt. (vgl. Gen. 6:3 en 2 Petrus 3: 10).
 
 
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Openbaringen hoofdstuk 9.
 
 
vs. 1. Ster††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = occultisme (geestelijke macht uit het rijk van satan).
 
†††††††††††††† Uit de hemel††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = uit de hemelse gewesten (vgl.Ef.6: 12).
 
†††††††††††††† Op de aarde†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = wordt openbaar in de zichtbare wereld, het natuurlijke ††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† leven.
 
†††††††††††††† Sleutel van de put van de afgrond††††††††††††††††††††† = spiritisme (tegenhanger van het Volle Evangelie).
 
†††††††††††††† Afgrond††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het dodenrijk.
 
vs. 2. Rook†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = onzuiverheid, verstikkend.
 
†††††††††††††† Zon en zwerk†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = God, Jezus Christus en engelen (vgl. hfdst. 8:12).
 
vs. 3. Sprinkhanen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = doodsmachten met een werking in de geestelijke †††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† wereld als een schorpioen in de zichtbare wereld.
 
vs. 4. Gras der aarde†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de kinderen der gelovigen.
 
†††††††††††††† Gewas††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = opgroeiende jeugd der gelovigen.
 
†††††††††††††† Bomen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = volwassen gelovigen.
 
†††††††††††††† Zegel van God†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Doop in de Heilige Geest (vgl. Ef.1:13).
 
†††††††††††††† Voorhoofd††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = daar waar het verstand en inzicht is.
 
vs. 5+6 Pijniging††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = verlangen naar de dood (zie vs.6), depressie, desillusie.
 
vs. 7. Paarden uitgerust ten oorlog†††††††††††††††††††††††††††††††††††† = geestelijke krachten (JoŽl 2:2-11).
 
†††††††††††††† Kransen als van goud††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = imitatie.
 
†††††††††††††† Aangezichten als van mensen†††††††††††††††††††††††††††† = nabootsing van de mensen welke door het spiritisme uit †† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† het dodenrijk worden opgeroepen (vgl. 1 Sam. 28:11-19).
 
†††††††††††††† Haar als vrouwenhaar†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = gesluierd, vaag.
 
†††††††††††††† Tanden als van leeuwen†††††††††††††††††††††††††††††††††††† = harde, wrede, verscheurende werking.
 
vs. 9. Borstschilden als ijzeren harnassen†††††††††††††††††††††††††† = ongerechtigheid, hard.
 
 vs. 9. Gedruis van wagens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = vreeswekkend.
 
vs. 10. Staarten en angels†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = nawerking, geestelijke pijniging.
 
†††††††††††††† Schade††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = beschadiging van de inwendige mens.
 
†††††††††††††† Vijf maanden lang†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = vastgestelde, beperkte tijd.
 
vs. 11. Abaddon, Apollyon†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de dood.
 
vs. 12. Eerste wee†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = overweldiging door de machten der duisternis.
 
vs. 13. Gouden reukofferaltaar††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de Gemeente in haar lofprijzing. (goud = zuiverheid) ††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† gelouterd.
 
vs. 14. Eufraat††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = stroom van dwalingen, waarmee Babel (de valse kerk) †††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† gevoed wordt.
 
vs. 15+16 Vier engelen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = legerscharen der machten, welke nog sluimeren binnen ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† de valse kerk.
 
vs. 17. Paarden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = geestelijke krachten.
 
†††††††††††††† Rossige harnassen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = vuur = demonisch
 
†††††††††††††† Blauwe harnassen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = rook = verstikkend
 
†††††††††††††† Zwavel-kleurige harnassen†††††††††††††††††† †††††††††††††† = zwavel = ongerechtigheid.
 
†††††††††††††† Als leeuwenkoppen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = verscheurend.
 
†††††††††††††† Bek††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = hun woord = valse leringen (vuur, rook en zwavel).
 
vs. 18. Vuur, rook, zwavel†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = valse leringen.
 
vs. 19. Staarten†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = nawerking.
 
†††††††††††††† Koppen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = dwalingen.
 
vs. 20+21 De overigen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = degenen, welke de dwalingen blijven accepteren en zo in wezen de boze geesten aanbidden (vgl. 1 Cor.10:20 en 21 ; 1 Tim. 4:1).
 
 
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Openbaringen hoofdstuk 10.
 
 
vs. 1. Andere sterke engel†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de engel van Jezus (aartsengel).
 
†††††††††††††† Hemel††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = onzichtbare wereld.
 
†††††††††††††† Wolk††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = gemeente (1 Thess. 4).
 
†††††††††††††† Regenboog††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Nieuwe Verbond.
 
†††††††††††††† Als de zon††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = straalt Gods heerlijkheid uit.
 
†††††††††††††† Zuilen van vuur††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Goddelijke macht, overwinning.
 
vs. 2. Geopend boekje††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het zevende zegel, ontsluiering van het geheimenis der †† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gemeente.
 
†††††††††††††† Zee†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = religieuze leven.
 
†††††††††††††† Aarde†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = natuurlijk leven.
 
vs. 3+4 Zeven donderslagen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = geopenbaarde toorn van God (vgl. Ex. 14:15-31 en ††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ps.77:18-21).
 
vs. 1-3 Het teken van de Zoon des mensen (zie (1 Thess. 4:16).
 
vs. 7. Het geheimenis van God††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de voltooiing van de Gemeente.
 
vs. 9-10 Opeten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = opnemen in het verborgene.
 
†††††††††††††† Bitter††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Het moet verborgen blijven, terwijl het zo mooi is.
 
†††††††††††††† Zoet als honing††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het is zo mooi.
 
 
 
 
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Openbaringen hoofdstuk 11.
 
 
vs. 1. Rietstaf (meetstok)††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = maat van de wasdom van de volheid van Jezus Christus.
 
†††††††††††††† Tempel Gods†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = (voltooide) Gemeente.
 
†††††††††††††† Altaar (reukoffer)††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Gemeente in aanbidding en lofprijzing.
 
vs. 2. Voorhof (der heidenen)††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = valse kerk.
 
†††††††††††††† Heidenen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = boze machten.
 
†††††††††††††† Heilige stad††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het "Christelijk erf".
 
†††††††††††††† 42 maanden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = een vastgestelde tijd.
 
vs. 3. Twee getuigen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Zonen Gods (gemeente van de eindtijd).
 
†††††††††††††† Met een zak bekleed†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = in het tijdperk van verdrukking.
 
†††††††††††††† 1260 dagen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = tijd van geestelijke droogte.
 
vs. 4. Twee olijfbomen††††††††† Twee kandelaren††††††††††††††††† = Zonen Gods (vgl. Zach. 4 vs.14, 2,7 en 9)
 
†††††††††††††† Vuur uit hun mond†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het Woord Gods (machtwoord ter overlevering aan †††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† satan) vgl. 2 Kon.1.
 
vs. 5. Schade toebrengen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = langs occulte weg de inwendige mens beschadigen.
 
vs. 6. De hemel sluiten zodat er zodat er geen regen†††††††† = de werking van de Heilige Geest ophouden.
valt
 
†††††††††††††† Wateren†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = religieuze leven.
 
†††††††††††††† Bloed†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = natuurlijke leven.
 
†††††††††††††† Plagen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = geestelijke droogte (Jac.5:17-18).
 
vs. 7. Beest uit de afgrond†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = beest uit de zee = geest van de antichrist in de †††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† antichristelijke kerk.
 
vs. 8. Lijk††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††† = lichamelijke doding (Phil.3:10-11).
 
†††††††††††††† Grote stad Sodom††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Sodom = onnatuurlijke verhoudingen.
†††††††††††††† en Egypte†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Egypte= slavernij, gebondenheid.
 
vs. 9. Volken, stammen, talen en natiŽn†††††††††††††††††††††††††††† = de volkeren der aarde.
 
†††††††††††††† Zij die op de aarde wonen†††††††††††††††††††††††††††††††††† = de natuurlijk gerichte mensen in het religieuze leven.
 
vs. 10. Blij, verheugd, geschenken††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = (valse) opluchting.
 
†††††††††††††† gepijnigd†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = innerlijk verontrust door het Woord van God.
 
vs. 11. Een levensgeest uit God†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = opwekking uit de dood zoals Jezus werd opgewekt.
 
†††††††††††††† Zij gingen op hun voeten staan†††††††††††††††††††††††††† = opstanding uit de doden zoals Jezus opstond.
 
vs. 12. Een luide stem uit de hemel††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de stem van de archangel met de laatste bazuin (zie 1 †††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Thess. 4:16). Dit is de engel van Jezus (hfdst. 10:1).
 
†††††††††††††† Klimt hierheen op††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = opname der Gemeente die nog op aarde is.
 
†††††††††††††† Wolk††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Gemeente.
 
†††††††††††††† Vijanden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = De volgelingen van de antichrist.
 
vs. 11 en 12 vergelijk 1 Thess. 4:13 - 18.
 
vs. 13. Grote aardbeving†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = schok door de mensheid vanwege de opstanding van de ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gemeente.
 
†††††††††††††† Ineen storten van een gedeelte van de stad †††††† = de valse kerk verliest haar greep op de mensen.
 
†††††††††††††† Zevenduizend personen gedood†††††††††††††††††††††††† = de antichristelijke machten overweldigen de leiders van de valse kerk. De valse kerk wordt opgeslokt in de antichristelijke (spiritistische) kerk.
 
Vs. 13. volgens Matth. 27:50-54
 
 vs. 14. Het tweede wee††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de geboorte en voltooiing van de Zonen Gods †††††††††††††† †† †††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (gemeente van de eindtijd). Zie aantekening bij vers 12
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† van hoofdstuk 5.
 
†††††††††††††† Het derde wee†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de nageboorte = de valse kerk welke wordt †††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† prijsgegeven aan de machten der duisternis.
 
vs. 15. Onze Here††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Jezus Christus.
 
†††††††††††††† Zijn gezalfde††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = De Gemeente, zijn vrouw met wie Hij is verenigd voor ††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† eeuwig.
 
vs. 16. 24 oudsten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de gelovige mensheid.
 
vs. 18. Toorn van God†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = zondvloed van vuur (demonen).
 
†††††††††††††† Doden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = geestelijk afgeschrevenen.
 
†††††††††††††† Loon††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = eeuwige leven in het nieuwe Jeruzalem, de stad Gods.
 
†††††††††††††† knechten,profeten,heiligen††††††††††††††††††††††††††††††††† = discipelen, volgelingen, gelovigen,
 
†††††††††††††† hen die uw Naam vrezen, †††††††††††††††††††††††††††††††††† = de schare die niemand tellen kan,
 
†††††††††††††† kleinen en groten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = uit alle geslacht, taal en volk.
 
vs. 19. Tempel Gods††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = voltooide Gemeente, eenheid : God + Christus+ ††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gemeente + Heilige Geest.
 
†††††††††††††† Ark van het verbond††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Jezus Christus.
 
†††††††††††††† Zichtbaar††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††† = niet meer bedekt.
 
†††††††††††††† In Zijn tempel†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = in de Gemeente.
 
†††††††††††††† Bliksemen, stemmen, donderslagen,zware hagel = Grote vrees en opschudding tengevolge van het verschijnen van de Zoon des mensen met macht en heerlijkheid. (Matth. 24:30).
 
 
 
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Openbaringen hoofdstuk 12.
 
 
vs. 1. Teken in de hemel†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het teken van de Zoon des mensen (hfdst. 11:19) de †††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† voltooide Gemeente (Matth. 24:30).
 
†††††††††††††† Vrouw††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = rijp, volwaardig.
 
†††††††††††††† Zon†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Gods heerlijkheid.
 
†††††††††††††† Maan††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het Woord Gods, het fundament waarop de gemeente ††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† rust. 1 Cor. 3:11.
 
†††††††††††††† 12 sterren†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = leer der apostelen.
 
†††††††††††††† Op haar hoofd††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = daar waar het inzicht en het verstand is.
 
vs. 2. Zwanger†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = gereed om vrucht voort te brengen. Zwangerschap is het ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† gevolg van bevruchting door de Heilige Geest.
 
†††††††††††††† WeeŽn†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = verdrukkingen.
 
vs. 3. Een ander teken†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = tegengesteld, vijandig, demonisch.
 
†††††††††††††† Rossige draak††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = satan (rossig = demonisch).
 
†††††††††††††† Zeven koppen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = dwalingen.
 
†††††††††††††† Tien horens††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = geestelijke krachten.
 
†††††††††††††† Kronen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = heerschappij.
 
vs. 4. Staart†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = valse profeet (antichrist) zie Jesaja 9:14.
 
†††††††††††††† Derde gedeelte van de sterren des hemels†††††††† = de legermachten van de hel.
 
†††††††††††††† Aarde†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het natuurlijke leven van de religieuze mensen.
 
vs. 5. Een mannelijke zoon†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = rijp, volwassen, sterk.
 
†††††††††††††† Heidenen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = machten der duisternis.
 
†††††††††††††† Ijzeren staf†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = macht om te overwinnen, heerschappij zonder †††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† mededogen (hfdst. 6:2).
 
†††††††††††††† Heer God en zijn troon††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = in de hemelse gewesten.
 
vs. 6. In de woestijn††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = niet meetellend in de wereld.
 
†††††††††††††† 1260 dagen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de afgemeten tijd van de grote verdrukking, de tijd van geestelijke dorheid, waarin geen werking van de Heilige Geest is. (hfdst.11:3/6). De Gemeente in haar zichtbare vorm op aarde wordt door God gevoed en onderhouden. zie vs.14;Geest en woord.
 
 
vs. 7+8 Oorlog in de hemel†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de strijd in de hemelse gewesten.
 
vs. 9. Satan uit de hemel††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = uit de hemelse gewesten.
 
†††††††††††††† Op de aarde†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = in de natuurlijk gerichte godsdienstige mensen.
 
vs. 10. Koningschap††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = overwinning, heerschappij.
 
†††††††††††††† Heil††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = heling, geheelde mensen.
 
†††††††††††††† Kracht††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = kracht van God.
 
†††††††††††††† Gezalfde††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = heersende Gemeente.
 
†††††††††††††† Aanklager††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de duivel (Job.1: 6-12).
 
vs. 11. Bloed van het Lam†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = verlossing, vergeving.
 
†††††††††††††† Woord van hun getuigenis†††††††††††††††††††††††††††††††††† = hun belijdenis, dat zij kinderen Gods zijn, koningen en †††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† priesters. (zie Rom. 10:10).
 
vs. 12. Die in de hemelen wonen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Gemeente en engelen.
 
†††††††††††††† De aarde en de zee†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Natuurlijke en religieuze leven van de godsdienstige ††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† mensen (valse kerk).
 
vs. 13. Twee vleugels††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Het Woord Gods en de Heilige Geest.
 
†††††††††††††† Naar de woestijn††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het ontvluchten van de begeerten van de wereld.
 
vs. 14. Buiten het gezicht van de slang†††††††††††††††††††††††††††††† = onbereikbaar voor de duivel, onaantastbaar (Joh.17:15).
 
†††††††††††††† Tijd, tijden en een halve tijd††††††††††††††† †††††††††††††† = tijd van de grote verdrukking.
 
vs. 15. De bek van de slang†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = zijn woord.
 
†††††††††††††† Stroom van water††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = valse leringen.
 
vs. 16. Aarde†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = natuurlijk gerichte mensen welke de valse leringen ††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† indrinken, welke de duivel voor de Gemeente had
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† bedoeld.
 
vs. 17. Toornig worden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = verheffen van de geest, verrijzen (zie hfdst. 13 vs.1)
 
†††††††††††††† Overigen van haar nageslacht†††††††††††††††††††††††††††† = de Zonen Gods = de eindtijd Gemeente.
 
†††††††††††††† Het zand der zee†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = hij roept uit de zee (geestelijk leven) het beest (geest †††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† van de antichrist) op (hfdst.13:1).
 
 
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Openbaringen hoofdstuk 13.
 
 
vs. 1. Beest uit de zee†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = beest uit de afgrond = geest van de antichrist.
 
†††††††††††††† Horens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = geestelijke kracht van de kerk van de antichrist.
 
†††††††††††††† Koppen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = dwalingen (hfdst. 17:3 en 9-11).
 
†††††††††††††† Kronen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = koninklijke macht. De tien horens zijn ook 10 koningen †† †††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (hfdst.17:12) t.w. grootvorsten in het occultisme.
 
†††††††††††††† Namen van godslastering op de koppen†††††††††††† = de dwaalleringen zijn in hun wezen antichristelijk daar ††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† zij afbreuk doen aan het plan van God, nl. de voltooiing
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† van de Gemeente.
 
vs. 2. Muil††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = mond van het beest
 
†††††††††††††† =†††††††††††† de 6e en tegelijk de 8e kop (het occultisme) zie hfdst.17:10-11. Dit is de antichrist, de valse profeet, de uitvoerder van de wil van het beest.
 
vs. 3. Eťn van zijn koppen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de 6e, het occultisme. In de middeleeuwen heerste er veel bijgeloof (heksen, spoken enz.) maar ook het bijgeloof in de roomse kerk (aflaten!!) en toverij in allerlei vormen. Bij de komst van de Reformatie, kreeg dit een gevoelige klap, naar het scheen, haast dodelijk.
 
†††††††††††††† Zijn dodelijke wond genas†††††††††††††††††††††††††††††††††† = het occultisme herstelt zich stormenderhand. De uitwerking van de Reformatie begint te tanen, het bijgeloof neemt dagelijks toe, maar in veel geraffineerdere vormen. (Magnetisme, wichelroeden, spiritisme, helderziendheid enz.
 
†††††††††††††† De gehele aarde††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de valse kerk.
 
vs. 4. Aanbaden de draak en het beest†††††††††††††††††††††††††††††† = de valse kerk vereert in wezen de duivel.
 
vs. 5. Een mond†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de valse profeet, de antichrist, zie Dan.7:8 en 25, 2 ††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joh.vs.7.
 
†††††††††††††† Grote woorden en godslastering†††††††††††††††††††††††† = dwalingen, welke gezag hebben.
 
†††††††††††††† Twee en veertig maanden†††††††††††††††††††††††††††††††††† = een afgemeten tijd, de tijd van de grote verdrukking.
 
vs. 6. De naam van God††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Zijn wezen.
 
†††††††††††††† Zijn tent††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de Gemeente.
 
†††††††††††††† Die in de hemel wonen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de Zonen Gods.
 
vs. 7. De heiligen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de Zonen Gods (zie hfdst.11:7).
 
†††††††††††††† Elke stam, natie, taal en volk†††††††††††††††††††††††††††††† = de hele wereld.
 
vs. 8. Die op de aarde wonen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de bewoners van de valse kerk.
 
†††††††††††††† Naam†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = wezen.
 
†††††††††††††† In het boek des levens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = bestemd ten eeuwige leven. (Hand. 13:48).
 
s. 9. Oor†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = opmerkzaamheid.
 
vs. 10. In gevangenschap voeren †††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = gevangenschap beschoren (vert. Brouwer.
 
†††††††††††††† Met het zwaard doden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Door het zwaard gedood (worden) moeten worden, "Het ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† zij zo" (passief niet aktief).
 
vs. 11. Beest uit de aarde††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = mens van vlees en bloed. Antichrist.
 
†††††††††††††† Twee horens als van het Lam††††††††††††††††††††††††††††† = imitatie van Christus. (Het Lam heeft zeven horens, d.i. †††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† de Heilige Geest in al zijn facetten, geestelijke gaven. Zie
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Openb.5 vers 6.
 
†††††††††††††† Horens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = kracht.
 
vs. 12. Eerste beest††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††† = beest uit de zee = geest van de antichrist.
 
†††††††††††††† Voor diens ogen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = onder diens leiding. Volgens de leiding van de Heilige †††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Geest in Jezus.
 
†††††††††††††† De aarde en zij die daarop wonen††††††††††††††††††††† = valse kerk en haar leden 
 
†††††††††††††† die in de hemel wonen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de ware kerk.
 
vs. 13. Grote tekenen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = toverkunsten, occulte bewerkingen.
 
†††††††††††††† Vuur uit de hemel††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = geesten welke op occulte wijze opgeroepen worden †††† †† †††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (vgl. een spiritistische seance.)
 
vs. 14. Beeld voor het beest††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = zijn gemeente, welke volledig geocculteerd wordt (vgl. ††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† de ware Gemeente, welke het beeld van Jezus .
 
vs. 15. Het beeld van het beest ontvangt een geest om††††† = de gemeente van de antichrist wordt mondig gemaakt 
te spreken†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† door de doop in de geest van de antichrist. Tegenhanger: †† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† de gemeente van Jezus Christus wordt mondig door de
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† doop in de Heilige Geest.
 
vs. 16. Merkteken van het beest††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = zijn wezen (zie Jes. 5:20).
 
vs. 17. Kopen en verkopen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = deelname aan het maatschappelijke verkeer.
 
vs. 18. Het getal van het beest 666††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de 6e kop (occultisme) in 3 vuldigheid van :
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† - antichrist
†††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† - geest van de antichrist
†††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† - gemeente van de antichrist.
 
vs. 20. rechtszaak††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de berechting van de hoer die meende de ware vrouw †††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† te zijn. (Jer. 51 : 10 en 52:35,36).
 
vs. 21. Een sterke engel††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de engel van Jezus.
 
†††††††††††††† Als een molensteen in de zee†††††††††††††††††††††††††††† = totale ondergang (Jer.51:42 en 64)
 
vs. 22. Stem van citerspelers zangers enz.†††††††††††††††††††††††† = de weelderigheid in de valse kerk. Alles is voorbij.
 
vs. 23. Stem van bruidegom en bruid†††††††††††††††††††††††††††††††† = het natuurlijke leven sterft weg. (Jer. 25 : 10 en 11)
 
†††††††††††††† De kooplieden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de kunstenaars, de beroemde sprekers, de geleerden, ††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† de mannen van naam in cultureel, maatschappelijk en
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† economisch opzicht.
 
†††††††††††††† Toverij†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = vrucht van gemeenschap van de menselijke geest met boze geesten. Onder toverij vallen ook b.v. : 1. het contact zoeken met doden. 2. gemeenschap met de gestorven voorvaderen en een diepe verering van hun geschriften, waardoor een occulte binding ontstaat. 3. bindingen met valse leringen, doden en ceremonieŽn.
 
vs. 24. Bloed van profeten en heiligen en van allen die†††† = de martelaren welke onder het gezag van de valse kerk
geslacht zijn op aarde†††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† gevallen zijn. (vgl.hfdst. 11:7; Matth.23:35-36).
 
 
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Openbaringen hoofdstuk 14.
 
 
vs. 1. Berg Sion†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Heilige Geest.
 
†††††††††††††† Hondervierenveertigduizend††††††††††††††† †††††††††††††† = de verzegelde gemeente, klaar voor de grote †††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† verdrukking.
 
†††††††††††††† Voorhoofden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = waar het inzicht en de kennis is.
 
†††††††††††††† Naam van de Vader en Zoon††††††††††††††† †††††††††††††† = het wezen, het zegel van de Vader en de Zoon is de †††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Heilige Geest.
 
vs. 2. Stem van vele wateren††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = reukwerk, lofprijzing (hfdst.8:3).
 
vs. 3. Vůůr de troon†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = nog niet opgenomen.
 
†††††††††††††† gezang†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = eenstemmig, harmonisch.
 
†††††††††††††† Nieuw††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = in nieuwe tongen (alleen de verzegelden kunnen het †††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† zingen).
 
†††††††††††††† Losgekochten van de aarde††††††††††††††††††††††††††††††† = onttrokken aan de valse kerk.
 
vs. 4. Vrouwen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = (onreine) machten.
 
†††††††††††††† Maagdelijk†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = onberispelijk, onbevlekt.
 
†††††††††††††† Eerstelingen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de eersten van de nieuwe schepping (Jac.1:18). De †††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† oogst volgt in het 1000 jarig rijk en het nieuwe Jeruzalem.
 
vs. 5. Hun mond††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = hun getuigenis.
 
vs. 6. Midden des hemels††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het centrum waar de troon van God is.
 
†††††††††††††† Een eeuwig evangelie†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het Enige Evangelie.
 
†††††††††††††† Die op aarde gezeten zijn†††††††††††††††††††††††††††††††††† = de valse kerk.
 
†††††††††††††† Alle volk, stam en natie†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de hele buitenkerkelijke wereld.
 
vs. 7. Hemel††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de onzichtbare geestenwereld.
 
†††††††††††††† Aarde†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = zichtbare natuurlijke wereld.
 
†††††††††††††† Zee†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = zichtbare religieuze leven.
 
†††††††††††††† Waterbronnen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = bronnen (oorsprong) van het leven.
 
vs. 8. Gevallen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = afgevallen, er is niets meer van de Heilige Geest in de †††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† valse kerk. (hfdst. 18:10).
 
vs. 8. Grote Babylon††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = valse kerk.
 
†††††††††††††† Wijn harer hoererij††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = uitgeperste vrucht van haar onreine gemeenschap met ††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† de boze machten (hfdst. 17:4).
†††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† tegenstelling: de ware beker met het water des levens.
 
†††††††††††††† Hartstocht†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = felheid.
 
vs. 9.†††††† Het beest††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††† = de geest van de antichrist.
 
†††††††††††††† Het beeld van het beest†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de gemeente van de antichrist.
 
†††††††††††††† Merkteken van het beest††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = doop in de geest van de antichrist. (Tegenstelling: doop †† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† in de Heilige Geest).
 
†††††††††††††† Voorhoofd††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = waar het inzicht en de kennis is.
 
†††††††††††††† Hand††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = werken, handelingen.
 
vs. 10. Wijn van Gods gramschap†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het 3e wee = zeven laatste plagen
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††† in de beker van Gods toorn (Hfdst. 15:1).
 
†††††††††††††† Gepijnigd met vuur en zwavel†††††††††††††††††††††††††††† = innerlijk een prooi van de boze machten.
 
 
†††††††††††††† Het Lam†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Christus en zijn Gemeente.
 
 
vs. 11. Rook van hun pijniging††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = lastering tegen God (Hfdst.16:21).
 
 
†††††††††††††† Merkteken van de naam van het beest †††††††††††††† = zie vers 9.
 
†††††††††††††† Eeuwige pijn††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = eeuwige binding aan het rijk der duisternis.
 
vs. 12. Volharding der heiligen staat tegenover de afval van de heiligen in de valse kerk.
 
vs. 13. Zalig†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = rijp, volkomen.
 
†††††††††††††† Hun werken†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de rechtvaardige daden der heiligen.
 
vs. 14. Een witte wolk††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de Gemeente, onberispelijk, smetteloos, verbonden met ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† haar Hoofd.
 
†††††††††††††† Een gouden kroon†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = volmaakte heerschappij.
 
†††††††††††††† Scherpe sikkel†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het oordeel, de scheiding.
 
vs. 15. Uit de tempel††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = uit de Gemeente
 
vs. 16. Oogst der aarde†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = valse kerk wordt gescheiden van de ware Gemeente.
 
vs. 17. Rijp†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = volgroeid, volkomen.
 
vs. 18. Altaar (brandoffer)††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de mensheid, waarvoor Jezus geofferd werd.
 
vs. 19. Vuur (van het altaar)††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = machten der duisternis.
 
†††††††††††††† Engel uit het altaar††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = grootvorst in het rijk der duisternis.
 
†††††††††††††† Wijngaard van de aarde††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = valse kerk.
 
†††††††††††††† Druiventrossen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = vruchten van de valse kerk. (JoŽl 3:13 .
 
vs. 20. Persbak†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††† = Gods gramschap (Jes. 63:3).
 
†††††††††††††† Bloed uit de persbak††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het natuurlijke leven degenereert.
 
†††††††††††††† Buiten de stad††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de gelovigen hebben er geen deel aan.
 
 
 
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Openbaringen hoofdstuk 15.
 
 
vs. 1. Teken in de hemel†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de vrouw uit Openbaring 12.
 
†††††††††††††† Groot en wonderbaar††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = majestueus, onoverwinnelijk, aan de overzijde van de †††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† glazen zee.
 
†††††††††††††† Zeven engelen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de vertegenwoordigers van de Gemeente in de ††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† onzienlijke wereld.
 
†††††††††††††† De zeven laatste plagen††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de toorn van God over de vijanden van de ††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gemeente ( de valse kerk van de antichrist.)
 
vs. 2. Glazen zee met vuur †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = zondvloed der demonen, hard en wreed.
 
†††††††††††††† Het beest, zijn beeld en het getal van zijn naam= de antichrist en zijn gemeente in haar totale wezen ††††† †† †††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††† ††(vgl.Farao en zijn ruiters.)
 
Toelichting bij vers 1 en 2 : de wateren (7 laatste plagen) vloeien samen op het gezag van de Mozes van het nieuwe verbond (Jezus Christus verbonden met zijn Gemeente, het IsraŽl Gods) en verslinden de antichristelijke kerk. Dit is het Harmageddon van hfdst. 16 vers 6.
 
vs. 3. Het lied van Mozes en van het Lam†††††††††††††††††††††††††† = het overwinningslied, vgl. het lied vs. 4. van het Lam†††† †† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† van Mozes (Ex. 15).
 
†††††††††††††† Dit is de aanvang van het herstel van de zichtbare schepping voorgesteld als het 1000 jarig Rijk.
 
vs. 5. Tempel van de tent der getuigenis††††††††††††††††††††††††††† = de Gemeente, waar de Ark der getuigenis (Jezus ††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Christus) en de wet des Geestes in is.
 
vs. 6. Rein en blinkend linnen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = priesterschap.
 
†††††††††††††† Gouden gordel†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = koningschap.
 
vs. 7. Vier dieren†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de bezielde schepping.
 
Zeven gouden schalen met de gramschap van God†††††††††† = rechtvaardige oordelen Gods, welke door de ††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gemeente worden voltrokken (1 Cor. 6:2+3).
 
†††††††††††††† De gramschap van God†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = los laten van de machten der hel, o.a. zonden- en ziekte ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 
 
vs. 8. Niemand kan de tempel binnengaan†††††††††††††††††††††††† = er is geen bekering meer mogelijk, d.i. de nacht waarin †† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† niemand werken kan. (Jes. 26:20).
 
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Openbaringen hoofdstuk 16.
 
 
vs. 2. Kwaadaardig gezwel†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = infectie van geest, ziel en lichaam (wetteloosheid).
 
†††††††††††††† Mensen die het merkteken van het beest hadden= valse kerk, welke vervuld is met de geest van de †††††††††††† 
en zijn beeld aanbaden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††† antichrist en zijn beeld aanbaden.
 
vs. 3. Zee werd bloed als van een dode††††††††††††††††††††††††††††† = ontbinding van het zieleleven.
 
vs. 4. Rivieren en waterbronnen werden bloed††††††††††††††††† = de oorsprongen der leringen worden aards, vol van ††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† leugen.
 
vs. 5. Wateren†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = religieuze leven.
 
vs. 7. Altaar (brandoffer)††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = mensheid, waarvoor Jezus werd geofferd.
 
vs.8+9. Verzengd met vuur††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = doortrokken van boze machten, vervuld van haat ††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† tegenover God.
 
vs. 10. Troon van het beest†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de macht van het beest
 
†††††††††††††† zijn rijk wordt verduisterd wordt weggenomen, en de ware gedaante van de antichrist komt openbaar, de mensen worden innerlijk gepijnigd (verzengd door de machten der duisternis).
 
vs. 12. Rivier de Eufraat††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de machtige stroom van leugen waarmee de valse kerk †† †††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (Babel) zich voedt . (zie 6e bazuin).
 
†††††††††††††† Opdrogen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de modder, het vuile komt openbaar, waardoor er een †††††††††††††† bres komt, dit is de weg der koningen. (vgl. de inval van de Meden en Perzen in Babel. DaniŽl 5.)
Volgens de geschiedenis gebeurde dit door het laten opdrogen van de rivier de Eufraat, waardoor de vijand onder de muren door kon komen.
 
†††††††††††††† Koningen van de opgang der zon†††††††††††††††††††††† = de 10 hoornen, Grootvorsten (occultisten) uit het rijk der †† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† duisternis (Hfdst. 19:19).
 
vs. 13. Draak, beest en valse profeet†††††††††††††††††††††††††††††††††† = duivel, geest van de antichrist. vs. 14. ††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† tegenstelling: God, Christus en Heilige Geest).
 
†††††††††††††† 3 onreine geesten als kikvorsen††††††††††††††††††††††††† = afschuwelijke dwalingen.
 
vs. 15. Naakt††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = uit het lichaam getreden als een spiritistisch medium.
 
†††††††††††††† Schaamte wordt zichtbaar†††††††††††††††††††††††††††††††††† = boze machten komen openbaar.
 
†††††††††††††† Verzamelen tot de oorlog††††††††††††††††††††††††††††††††††† = najagen van de ware Gemeente welke in een punt des ††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† tijds is veranderd.
 
vs. 16. Harmagedon††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = herhaling van Megiddo, d.i. een geest uit de afgrond. †† †† †††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (tegenstelling: de berg Sion = beeld van de Heilige
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Geest).
 
Megiddo betekent vrij vertaald : plaats van veel krijgsvolk.
 
†††††††††††††† Lees in dit verband :††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Jes.14 : 14. Ps.2 : 1-9 en Openb. 2 : 15.
 
Richteren 4 "Debora en barak" Barak = bliksem.††††††††††††††† JoŽl 3 ; Thess. 2 : 3-12. Openbaring 19 : 15.
 
†††††††††††††† Zie hier achteraan hoofdstuk 19 :17-21.
 
vs. 17. Het is geschied, het oordeel over de valse kerk is voltrokken aan het eind van de zeven laatste plagen. De antichristelijke kerk is vernietigd.
 
De 7 schalen lopen parallel met de zeven bazuinen. de 7e schaal is bij de zevende bazuin, vergelijk ze met elkaar en u vindt dezelfde beelden (zie hoofdstuk 8).
 
vs. 18. Bliksemen, stemmen,donderslagen,aardbeving-†††† = totale ontwrichting van het natuurlijke leven.
 
vs. 19. Grote stad (Babylon)†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de valse kerk.
 
†††††††††††††† Wijn van gramschap van Gods toorn†††††††††††††††††† = het oordeel over de valse kerk, de grote hoer ††††††††††††† †† †††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (Hfdst.17:1).
 
vs. 20. Eilanden (bergen in zee)††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = geestelijke machten.
 
†††††††††††††† Bergen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = (vgl. berg Sion = Heilige Geest).
 
vs. 21. Hagelstenen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = verwoestende, keiharde werking van de machten van ††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† de duisternis (innerlijke verwoesting).
 
 
 
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Openbaringen hoofdstuk 17.
 
 
vs. 1. De grote hoer†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de afvallige kerk, welke haar dieptepunt bereikt in de ††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† gemeente van de antichrist.
 
†††††††††††††† Vele wateren†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = vele dwalingen (vgl. de rivier van het water des levens ††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de Heilige Geest hfdst. 22 vs.1)
 
vs. 2. De koningen der aarde††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =machthebbers in het politieke, wetenschappelijke leven, †† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Culturele leven).
 
†††††††††††††† Die op de aarde wonen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = aardsgerichte mensheid.
 
†††††††††††††† Wijn harer hoererij††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de zonden en ziekten welke zij als vrucht van haar †††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††† onreine gemeenschap teweeg brengt.
 
vs. 3. Woestijn†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = dorre plaats waar het leven wegkwijnt. (vgl. hfdst. ††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 21:9/10).
 
†††††††††††††† Vrouw††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = imitatie van de ware Gemeente (Hfdst.12).
 
†††††††††††††† Scharlaken rood††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = vol van duivelse activiteit en hartstocht.
 
†††††††††††††† Beest††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = beest uit de zee (hfdst.13:1). Tegenhanger van de †††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Heilige geest waar de ware Gemeente op rust, Sion!.
 
†††††††††††††† Godslasterlijke namen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het wezen van de duivel, haat tegen God.
 
†††††††††††††† Zeven koppen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = dwaalleringen (hfdst.13:1).
 
†††††††††††††† Tien horens††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = geestelijke kracht (hfdst.13:1)
 
 
vs. 4. Purper, scharlaken enz.†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = aardse macht en rijkdom. Zij vergadert de schatten niet ††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† in de hemel, maar wel op de aarde.
 
vs. 5. Haar naam is geheimenis††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = haar wezen is verborgen onder schijn.
 
†††††††††††††† Moeder van de hoeren††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = zij brengt dwalingen en leringen van boze geesten ††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† voort.
 
vs. 6. Dronken van het bloed der heiligen enz.†††††††††††††††††† = de martelaren zijn altijd in de kerk gevallen.
 
 vs. 7. Verbazing†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het is verbazend dat nooit tevoren in de Kerkgeschiedenis de ware aard van Babylon ontdekt is. Dit is het gevolg van gebrek aan visie in de hemelse gewesten.
 
vs. 8. Afgrond††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = dodenrijk.
 
†††††††††††††† Die op de aarde wonen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = aardsgerichte mensheid.
 
vs. 9. Bergen, koningen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = gekroonde machten uit het rijk der duisternis.
 
†††††††††††††† 7 Koppen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = 1. heerszucht.
 
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = 2. geweld.
 
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = 3. uiterlijk vertoon.
 
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = 4. leergeesten.
 
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = 5. traditie.
 
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 5 zijn gevallen.
 
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = 6. occultisme.
 
 †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = 7. oecumene.
 
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = 8. occultisme = 6e
 
vs. 12. Tien koningen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = onzienlijke gekroonde machthebbers, welke geÔnspireerd worden door de geest van de antichrist en welke de heersende politieke systemen uitmaken.
 
vs. 14. Het Lam††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Christus en zijn Gemeente.
 
 
vs. 16. Berooid en naakt maken††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = haar schande openbaren en haar wezen blootleggen.
 
†††††††††††††† Haar vlees eten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = haar ontdoen van aardse luister en vertoon.
 
†††††††††††††† Haar met vuur verbranden†††††††††††††††††††††††††††††††††† = haar prijs geven aan de occulte machten van de †††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† afgrond.
 
vs. 17. Zijn zin volbrengen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Gods plan uitvoeren (vgl.Jes.13:3).
 
†††††††††††††† De woorden Gods††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het oordeel over de valse kerk.
 
 
 
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Openbaringen hoofdstuk 18.
 
 
vs. 1. Een andere engel††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de engel van Jezus (vgl. hfdst. 8:3 en 10:1).
 
vs. 2. Gevallen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = totaal afgevallen, er is niets meer van Gods Geest in de †† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† valse kerk.
 
†††††††††††††† Onrein en verfoeid gevogelte††††††††††††††††††††††††††††† = de boze machten, die het zaad van Gods Woord †††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† wegpikken uit het hart. (Matth. 13 : 4 en 19).
 
vs. 3. Hartstocht†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = felheid, intensiteit.
 
†††††††††††††† Koningen der aarde†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = machthebbers in het politieke, wetenschappelijke en †††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† culturele leven.
 
†††††††††††††† Kooplieden der aarde††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = degenen, met wie de valse kerk compromissen †††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† aangegaan is (Kopen = uitwisselen, geven en nemen)
 
vs. 4. Een andere stem††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de stem van Jezus zelf.
 
 
†††††††††††††† Gaat uit van haar enz.†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = oproep tot de ware Gemeente om zich te distantiŽren ††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† van de praktijken van de valse kerk. (vgl. Jer. 50:8 en
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 51:69).
 
vs. 5. Haar zonden en ongerechtigheid††††††††††††††††††††††††††††† = haar ontucht met de boze machten.
 
†††††††††††††† Hebben zich opgehoopt†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = zij heeft zich schatten verzameld in de dag des toorns.
 
vs. 6. Vergelding†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = overgave aan de antichristelijke machten. (vgl. de ††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† overgave van Babel aan de Meden en Perzen).
 
†††††††††††††† Pijniging††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = kwelling door de boze geesten.
 
†††††††††††††† Rouw†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = wegname van haar aardse bezit, maar ook zonder hoop ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† en zonder God in deze wereld.
 
vs. 8. Op ťťn dag††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = in een kort tijdsbestek.
 
†††††††††††††† Dood††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = volkomen afsnijding van God.
 
†††††††††††††† Rouw†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = ontredderde geestelijke toestand.
 
†††††††††††††† Hongersnood†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = er is geen geestelijk voedsel te krijgen, het brood des ††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† levens.
 
†††††††††††††† Met vuur verbranden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = prijsgeven aan de machten der duisternis.
 
vs. 9. Koningen der aarde†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = machthebbers in het politieke, wetenschappelijke en †††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† culturele leven. De fundamenten der "Christelijke"
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† beschaving.
 
s. 9. Wenen en weeklagen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = ineen storten van het gezag in kerk en maatschappij.
 
†††††††††††††† Rook der verbranding††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de verschrikkelijke gevolgen van deze ondergang. Het †††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† uitzicht naar boven wordt belet.
 
vs. 10. Van verre†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = zij distantiŽren zich van haar,
 
†††††††††††††† Sterke stad†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = vanwege de talrijke en krachtige organisaties.
 
†††††††††††††† In ťťn uur††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = in een zeer kort tijdsbestek.
 
vs. 11. Kooplieden der aarde††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = degenen met wie de valse kerk compromissen is ††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† aangegaan en van wie ze haar schatten verzamelde.
 
†††††††††††††† Lading van goud,zilver enz. †††††††††††††† †††††††††††††† = de rijkdommen en schatten der aarde.
 
†††††††††††††† Lichamen en zielen van mensen†††††††††††††††††††††††† = uitbreiding van leden, welke zich kunnen voeden met de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven. (Let op de geest van de mens wordt niet genoemd).
 
vs. 14. Het ooft†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = alles wat de aarde voortbrengt aan materiŽle en culturele schatten, voorbeeld: theologie, gebouwen, koren, liturgieŽn, concilies, synoden, kerkordingen. Ze zullen weggenomen worden. (vgl.Jes.3:16-26).
 
vs. 15. Van verre†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = zij distantiŽren zich van haar.
 
vs. 16. In ťťn uur†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =in zeer kort tijdsbestek. (vgl. 1 Thess.5:3 en Jer.50:37).
 
 
vs. 17. Die de zee bevaren††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = leiders in het religieuze leven.
 
 
vs. 18. Zeelieden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = degenen die zich bewegen in de religieuze wereld. (Grote wereldgodsdiensten zoals: boeddhisme, mohamedisme, theosofie, humanisme, rozekruisers, en dergelijke). De valse kerk betoonde t.o.v. deze demonische godsdiensten veel mildheid.
 
vs. 19. Schepen op de zee††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = organisaties.
 
vs. 20. Heiligen, apostelen en profeten ††††††††††††††††††††††††††††† = zij die hun wandel in de hemel hebben, en zij die de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen kennen en zij die als instrumenten de gedachten Gods in de wereld openbaren.
 
 
 
 
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Openbaringen hoofdstuk 19.
 
 
vs. 1. Hallelujah enz.†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = een antwoord op hfdst.14:7 en hfdst.18:20.
 
†††††††††††††† Schare in de hemel†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = degenen, die in hun inwendige mens bij Jezus hun intrek hebben genomen, samen met degenen die nog in het aardse lichaam wonen, n.l. de overblijvenden uit i Thess.4:15, en samen met de zielen onder het altaar (de martelaren) en de heilige engelen Gods.
 
†††††††††††††† Heil††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = heling of genezing van de totale mens.
 
vs. 2. De grote hoer†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Babylon, de valse kerk, waarover het oordeel van God wordt voltrokken door de antichristelijke kerk. Wie zich verzet wordt uitgeroeid (hfdst.13:15). Hierbij zullen ook velen van het ware volk van God gedood worden. (De 2 getuigen uit hoofdstuk 11, deze zullen echter na 3 1/2 dag opstaan en gelijk in een punt des tijds veranderd en opgenomen worden.
 
vs. 3. Hallelujah††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Prijst de Heer.
 
†††††††††††††† Haar rook†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = haar overgave aan de machten der duisternis met hun †††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† verstikkende werking.
 
vs. 4. Vierentwintig oudsten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = vertegenwoordigers van het nieuwe Jeruzalem.
 
†††††††††††††† Vier dieren†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = vertegenwoordigers van de (zichtbare) schepping.
 
vs. 5. Een stem uit de troon†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de stem van Jezus Christus.
 
†††††††††††††† kleinen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = degenen, die op het fundament gebouwd hebben met ††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† hout, hooi en stoppelen. (1 Cor.3:12).
 
†††††††††††††† Groten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = degenen, die velen tot gerechtigheid gebracht hebben. ††† †††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (Dan.12:3).
 
vs. 6. Een grote schare††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de talrijken die bij het Lam gevoegd zijn.
 
†††††††††††††† Geruis van vele wateren††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = eenheid temidden van grote verscheidenheid van ††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† menselijke zielen uit alle geslachten, taal en volk.
 
vs. 6.†††††† Het geluid van de donder††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de stem Gods te midden van zijn volk.
 
†††††††††††††† Het koningschap††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het koningschap over Gods volk, (dat zich naar lichaam, ziel en geest in de hemelse gewesten bevindt. Het parlement is gevormd en het herstel van de schepping Gods kan beginnen. Er is een nieuwe hemel maar er moet ook nog een nieuwe aarde komen.
 
vs. 7. Bruiloft des Lams†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de volkomen geestelijke eenwording van het Lam (d.i. Christus met Zijn "Vrouw") en de Vader. De Gemeente is de vrouw van Christus en samen vormen zij als "het Lam" de bruid van God. (Openb.5:9 en 1 Cor.11:3). Over het "bruiloftsmaal" zie vs.17.
 
 
vs. 8. Blinkend en smetteloos fijn linnen†††††††††††††††††††††††††††† = tot alle goedwerk volkomen toegerust, klaar om de schepping te herstellen. Het kleed der gerechtigheid, bepaalt de status van de opstandingsmens.
 
vs. 9. Hij zeide tot mij††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de engel des Heren.
 
†††††††††††††† Zalig de genodigden tot de bruiloft†††††††††††††††††††† = zij hebben het einddoel van hun geloof bereikt. ††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Matth.22:8 en 1 Petr. 1:9 en 10).
 
†††††††††††††† Dit zijn de waarachtige woorden van God††††††††† = de inschakeling van de heiligen tot voltooiing van het ††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gods rijk lag van eeuwigheid af vast.
 
vs. 10.††††† Johannes raakt buiten zichzelf bij het zien van de heerlijkheid van de kinderen Gods, die naar lichaam, ziel en geest de volmaaktheid bezitten, vol van de Heilige Geest en onafgebroken gemeenschap met de Vader en de Zoon. Dit is het paradijs wat Paulus zag. (Vgl.2 Cor.12 vs.2-4).
 
 
†††††††††††††† De geest der profetie is het getuigenis van Jezus= hetgeen de Heilige Geest d.m.v. profetie in de †††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† dienstknechten Gods openbaart.
 
vs. 11. Het witte paard en Hij die daarop zit†††††††††††††††††††††† = de Heilige Geest, welke het Woord van God draagt. De ††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† samenhang tussen Woord en Geest (vgl.hfdst.6:2).
 
†††††††††††††† Getrouw en waarachtig†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Hij kan zichzelf niet verloochenen.
 
 
 vs. 12. Vuurvlam†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =kracht van de Heilige Geest, waarmee Hij zich opricht om tegen zijn vijanden te strijden. Voor hen een verschrikkelijke ontdekking. (zie hfdst.6 vs.16 en 17).
 
†††††††††††††† Vele kronen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Koning der koningen, Heer der heren. Zijn macht is vele ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† malen vermenigvuldigd in de zonen Gods.
 
†††††††††††††† Een geschreven naam die niemand weet†††††††††† = een verborgenheid; deze naam zal Hij schrijven op ††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† degenen, die Zijn wezen dragen en met Hem in de
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† heerschappij delen.
 
vs. 13. Met bloed doordrenkt kleed†††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Het lijden en sterven van het Lam Gods.
 
†††††††††††††† Woord Gods†††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Zijn relatie met de Vader. Hij is de vlees geworden †††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† openbaring van de gedachten van het plan Gods.
 
vs. 14. Heerscharen in de hemel†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = De Gemeente, een geordende formatie, toegerust ten ††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† strijde, ook zij op witte paarden.
 
†††††††††††††† Wit en smetteloos fijn linnen††††††††††††††† †††††††††††††† = rechtvaardig en heilig.
 
vs. 15. Een scherp zwaard†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. (vgl. ††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hebr.4:12).
 
†††††††††††††† Heidenen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = boze machten.
 
†††††††††††††† hoeden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het verdedigen van de kudde tegen de geestelijke ††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† vijanden.
 
†††††††††††††† Persbak††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = samenpersing van Gods toorn. (vgl. hfdst.14:19).
 
vs. 16†††††† Koning der koningen; Heer der heren= de overste leidsman van een volk van koningen en ††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† priesters, Gode ten eigendom. (1 Petr. 2:9).
†††††††††††††† Koningschap is macht en autoriteit.
†††††††††††††† Dit gedeelte vanaf vers 17 sluit tevens aan op hoofdstuk 16 vs.16. Als de grote spiritistische wereldseance van de gemeente van de antichrist plaats vindt voor de eindstrijd in het hemelse Harmagedon, waarvoor zij uit hun lichamen treden om de ware Gemeente, welke in de hemelse gewesten is, na te jagen en tegen haar te strijden. Zij worden daar overwonnen en keren niet meer terug in hun lichamen. Hun lichamen worden ten prooi overgegeven aan de ontbindende machten en vormen de maaltijd Gods.
 
vs. 17. Een engel†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de engel der Gemeente.
 
†††††††††††††† De zon†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de heerlijkheid van de almachtige (vgl.hfdst 12 vers 1), de zon is het centrum van het leven, het middelpunt van het Koninkrijk Gods.De tegenhanger hiervan is het centrum van het koninkrijk van satan, waar de dood heerst.
 
†††††††††††††† Vogels in het midden van de hemel††††††††††††††††††† = ontbindende machten in dienst van de verderver ††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollion. (hfdst.9:11)
 
†††††††††††††† De grote maaltijd Gods††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de lichamen van hen, die in het hemelse Harmagedon †††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† verslagen worden. (vgl. HaggaÔ 2:8 en JoŽl 3:9-19).
 
vs. 18. Koningen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = staatkundige en religieuze grootvorsten.
 
†††††††††††††† Oversten over duizend†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = voornaamste leiders.
 
†††††††††††††† Sterken††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = waarin de geest van de antichrist zich het machtigste †††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† openbaart.
 
†††††††††††††† Paarden en hen die daarop zitten†††††††††††††††††††††† = geestelijke machten, welke zich in de mens ††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† incorporeren en door hun kracht ook anderen dragen.
 
†††††††††††††† Allen, vrijen en slaven, kleinen en groten†††††††††† = de gehele gemeente van de antichrist, welke zijn †††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† merkteken (doop in zijn geest) draagt.
 
vs. 19. Het beest††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de geest van de antichrist.
 
†††††††††††††† Koningen der aarde†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de 10 koningen, grootvorsten in het occultisme.
 
†††††††††††††† Hun legerscharen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de gemeente van de antichrist.
 
†††††††††††††† Verzameld om oorlog te voeren tegen het Lam= klaar om door hun occulte macht de onzienlijke wereld
†††††††††††††† en Zijn Gemeente †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† binnen te dringen en daar slag te leveren. Zij verlaten hun sterfelijke lichaam. De 3 onreine geesten van hfdst.16 vers 13 en 14 hebben door hun verleugenende macht deze verzameld tot de strijd in Harmagedon. (2 Thess. 2:10-12).
 
In deze strijdt geldt: Autoriteit tegenover autoriteit †††††††††† Waarheid - leugen Naam - naam ††††††† Christus - antichrist†††††††††††††† Heilige Geest - beest uit de afgrond.
 
vs. 20. Het beest met de valse profeet†††††††††††††††††††††††††††††††† = de antichrist en daarin het beest. vs. 21. (De antichrist is uitgetreden uit zijn lichaam, vanwege de geestkracht van het beest, maar strijd zelfs met zijn lichaam mee. Hiermede imiteert hij de verandering in een punt des tijds van de ware Gemeente. Na de nederlaag wordt hij levend in de poel des vuurs geworpen, dus met zijn lichaam. Hij komt niet in het dodenrijk zoals normaal de gestorvenen. Zo is zijn lichaam verworden tot een eenheid met het beest in hem, dat hij hiervan niet te scheiden is.
 
De overigen: welke naar geest en ziel (de inwendige mens) van hun lichamen gescheiden zijn, keren daarin niet terug, maar worden door het Woord Gods naar het dodenrijk verwezen. Hun lichamen worden ten prooi gegeven aan de ontbindende machten (vogels) van de dood. (vgl. Mathh 24:28 en Dan. 7:11).
 
 
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Openbaringen hoofdstuk 20.
 
 
vs. 1. Een engel†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = waarschijnlijk MichaŽl (vgl. Jes.24:21 en 22).
 
†††††††††††††† Afgrond††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = dodenrijk, gevangenis.
 
†††††††††††††† Keten†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het Woord Gods, het Goddelijke bevel.
 
vs. 2. Duizend jaren††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = een vastgestelde tijd, waarin de Gemeente de zichtbare ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† schepping gaat herstellen (de grote wereldsabbat). Zie
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jes. 14 vs.7-23.
 
†††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††† Met satan gaat het in deze volgorde: Uit de hemel op de aarde, van de aarde in het dodenrijk, na een zeer korte tijd in de poel des vuurs, d.i. de eeuwige afgrendeling (vgl. Jes.14:9-16).
 
 
vs. 3. Afgrond††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = dodenrijk, gevangenis, waar Appollion de macht ††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† heeft.
 
†††††††††††††† Verzegeling†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = absolute gebondenheid.
 
vs. 4. Tronen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de heerschappij van de zonen Gods.
 
†††††††††††††† Op tronen gaan zitten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = een heersende positie innemen. (vgl. hfdst. 3:21; Hebr.2:8/9; Matth. 19:28). Het herstel van de zuchtende schepping neemt een aanvang. Hiervoor ontvangen zij het oordeel om scheiding te maken tussen goed en kwaad op de aarde.
 
†††††††††††††† Zielen der martelaren††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = hun inwendige mens (vgl.hfdst.6:9).
 
†††††††††††††† Duizend jaren††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = een door God afgemeten, bepaalde en volle tijd.
 
vs. 5. De overige doden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = degenen die niet tot de gemeente van Jezus Christus behoren. a. Allen die niet zijn geschreven in het boek des levens. b. de gelovigen van het oude ver bond. Hiertoe behoren in feite ook degenen uit de Nieuw Testamentische bedeling, welke nog onder de bepalingen van het Oude Verbond leven.
 
†††††††††††††† Eerste opstanding††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = na de wedergeboorte naar de inwendige mens opstaan †† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† tot een nieuw leven. (vgl.Joh.5:25; Joh.8:51/52).
 
vs. 6. Zalig†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = gelukkig, volkomen functionerend naar de wil van God.
 
†††††††††††††† Heilig†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = geheeld en afgezonderd van het kwaad.
 
†††††††††††††† Tweede dood†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = eeuwige dood, de poel des vuurs, eeuwige scheiding †††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† van God.
 
†††††††††††††† Priesters†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = reinigend en verzoenend werk doen.
 
†††††††††††††† Koningen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = leiding geven bij het herstel van de schepping. (vgl. †††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Rom.8:19/20; Jes. 35:1/2 
 
Jes.65:17.) Want zie Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
 
Aan het begin van het "duizendjarige" rijk is de nieuwe hemel voltooid. Daarin is geen duisternis meer. Alle boze machten zijn uit de hemelse gewesten verdreven. Nu vangt het scheppen van de nieuwe aarde aan, d.w.z het zuiveren van de invloed en heerschappij der boze machten, welke mens en dier nog bezet houden op de aarde. Alleen de doodsmacht wordt in het "duizendjarige rijk niet overwonnen. Dit geschiedt pas na het laatste oordeel (hfdst.20:14). Wel krijgen de van zonde- en ziektemachten verloste mensen weer hoge leeftijden., want zonde en ziekten zijn de poorten naar de dood. (Jes.65:20 en 22). Voor zondaars is in het vrederijk geen plaats. Wanneer iemand niet verlost wil worden van boze machten, welke nog in hen wonen, dan wordt hij onmiddellijk gedood wanneer deze machten zich in de zienlijke wereld willen manifesteren.
 
Er is een volmaakte theocratie, zoals het volk IsraŽl er het schaduwbeeld van had bij de regering van Salomo, welke op de troon des Heren zat. Aan het eind van het "duizendjarige" rijk is er weer een paradijstoestand, zoals bij Adam en Eva, alleen valt zij nog onder de vergankelijkheid. De Bijbel spreekt over het "duizendjarige rijk " als over de "toekomende eeuw" (Matth.12:32; Ef.1:21; Hebr.6:5). In Hebr.2 vers 5 wordt gezegd dat de "toekomende wereld" (het "duizendjarige rijk") onderworpen is aan de Gemeente, het IsraŽl Gods, dus niet aan het natuurlijke volk IsraŽl.
 
vs. 7. Gog en Magog†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = grootvorst van Mesach en Tubal 8. (gog in het land van Magog ††† (Ez.38:2) wat voorstelt grootvorst in het rijk der duisternis. ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (satan, ma-king = donker land (soemerisch).
 
vs. 9. Legerplaats der heiligen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de Gemeente.
 
†††††††††††††† De geliefde stad†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de herstelde, gelovige mensheid, welke in het nieuwe †††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jeruzalem woont
 
(Deze omsingeling speelt zich niet op aarde af, maar in de hemelse gewesten. Het betreft hier opnieuw een occulte aanval, maar feller dan die in de tijd van de antichrist.)
 
†††††††††††††† Vuur uit de hemel††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = machten der duisternis. (vgl.Ez.38:21/22; Matth. 12:25/26).
 
vs. 10. Poel des vuurs††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = eeuwige afgrendeling.
 
†††††††††††††† Vuur en zwavel††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = concentratie van de boze machten.
 
†††††††††††††† Gepijnigd†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = tot niets doen gedoemd (vgl.Ez. 39:11: dal der doortrekkenden is de poel des vuurs, waar Gog en zijn menigte begraven worden.)
 
Na de overwinning op Gog en zijn menigte (satan en zijn boze engelen) wordt weer in een afgepaalde tijd de schepping gezuiverd van iedere achtergebleven demon, evenals in het "duizendjarige rijk" gebeurde. Ez.39 vers 12 noemt dit een tijdperk van 7 maanden waarin het IsraŽl Gods (Gemeente) de aarde hersteld. Elke nog overgebleven macht der duisternis wordt in het dal van Gogs menigte (poel des vuurs) begraven.
 
Weer wordt de aarde gereinigd van de dode lichamen van hen, die zich door de duivel hebben laten verleiden, door de ontbindende doodsmachten, welke hiertoe worden opgeroepen, evenals na de overwinning op de antichrist en zijn menigte (zie Ez.39 : 17-20).
 
vs. 11. Een grote witte troon††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = heerschappij en oordeel, vol gerechtigheid. Op de troon zit God de Vader, het Lam en Zijn Gemeente. (de troon is groot). (1 Cor.6:2; Joh.5:22; Hand 17:31).
 
 
vs. 12. De doden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =de gestorvenen van alle eeuwen, behalve degenen, die ††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† deel hadden aan de eerste opstanding. (Joh.5:29; Dan.
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 12:2; Matth. 25:46).
 
†††††††††††††† Groot en klein††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = in verband met de werken die zij gedaan hebben, hetzij ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† van gerechtigheid of ongerechtigheid. (Marc. 10:44; Matth.
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 5:19; Matth.11:11).
 
†††††††††††††† Voor de troon staande†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = zij zijn verrezen, opgestaan.
 
vs. 13. Zee, dood en dodenrijk††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het religieuze leven der mensen, waarin zich ook de wetteloze ontbindende machten (dood en dodenrijk) bevinden. In het diepst van de zee is de afgrond, de buitenste duisternis. De zee is dus de verblijfplaats van de doden, welke geen deel hebben aan de Gemeente van het Nieuwe Verbond.
 
†††††††††††††† Boeken††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = verzameling van alles wat de mensen gedaan en †††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† gedacht hebben.
 
†††††††††††††† Boek des levens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de namen van allen, wier zonden vergeven zijn en wie ††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† naar de gerechtigheid gejaagd hebben.
 
vs. 14. De dood††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de overste van de ontbindende machten van het dodenrijk, de afgrond in de zee; de schatbewaarder van de duivel. (satan is de overste van de machten der lucht.(Ef.2:2;6:12).
 
vs. 15. "Bevonden geschreven te zijn†††††††††††††††††††††††††††††††† = alles wordt nauwkeurig onderzocht. ††††††††††††††† ††††††††††††† †† †††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (vgl. Matth. 13 : 47-50).
 
†††††††††††††† De poel des vuurs††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =de eeuwige afgrendeling in een eeuwige gemeenschap met een concentratie van boze machten. Hieruit is geen opstanding of bevrijding mogelijk (vers 10).
 
 
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Openbaringen hoofdstuk 21.
 
 
vs. 1. Nieuwe hemel††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = volledig gezuiverd van boze machten, vol lichtdragers, heilige engelen Gods, welke zich ongehinderd ten dienste stellen van de herschapen mens.
 
†††††††††††††† Nieuwe aarde††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = volledig gezuiverd van de invloed van boze machten, geheel functionerend naar de wetten van God. Er is een biologisch evenwicht. Hier regeert de volkomen tot een geestelijk wezen ontplooide mens, waarin God woont.
 
†††††††††††††† Eerste hemel††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het koninkrijk der hemelen, waarin goed en kwaad tezamen waren.
 
†††††††††††††† Eerste aarde††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = een vermenging van zonde en gerechtigheid. (vgl. Jes.65:17; 66:22; en 2 Petr. 3:13).
 
†††††††††††††† De zee†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het geestelijke leven op aarde en in de dood. Zij heeft als beeld haar betekenis verloren nu dood en dodenrijk in de poel des vuurs zijn geworpen.
 
vs. 2. De heilige stad het nieuwe Jeruzalem††††††††††††††††††††† = de gehele nieuwe herstelde mensheid. (vgl.Hebr.11:10; †††††††††††††† Ps.87:3).
 
vs.3 De tent van God††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††† = de Gemeente Gods in de Heilige Stad. God woont nu in †† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† de Gemeente, maar bij de volkeren van het nieuwe Jeruzalem.
 
†††††††††††††† Bruid††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het nieuwe Jeruzalem (de gelovigen van alle eeuwen ††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† staan t.o. de Gemeente waarin God woont, in de verhouding van bruid en bruidegom.
 
†††††††††††††† zonen†††††††††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† = gemeente (vgl. Jes. 62:5) : De "bruid" wordt door de "bruidegom" tot de volmaaktheid gebracht, opdat God zal zijn alles en in allen. (1 Cor. 15:58).
 
vs. 4. De eerste dingen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de innerlijke mens moet nog worden geheeld. Dit geschiedt met de klederen des heils (heling).Jes.61:10)
 
†††††††††††††† Tranen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =de oude schepping, welke door de machten beschadigd en onderdrukt was.
 
vs. 5. Hij, die op de troon gezeten is†††††††††††††††††††††††††††††††††† = God en Christus, wonend in deGemeente.
 
vs. 5. Alle dingen nieuw maken††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = herstellen van de beschadigingen, zuiveren van kwaad.†††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† ††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (de wedergeboorte aller dingen).
 
vs. 6. De dorstigen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = degenen, die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. (vgl.Matth. 5:6 en Jes.55 : 1/2).
 
†††††††††††††† De Bron van het water des levens†††††††††††††††††††††† = Jezus Christus.
 
†††††††††††††† Water des levens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de Heilige Geest.
 
†††††††††††††† Lafhartigen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = zij, die de strijd in de hemelse gewesten ontvluchten en †† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† geen weerstand bieden tegen de boze machten.
 
†††††††††††††† Ongelovigen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = welke door twijfel en natuurlijke gerichtheid niet in ††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† kunnen gaan in het Koninkrijk Gods.
 
†††††††††††††† Boosdoeners, moordenaars en ontuchtigen††††††† = degenen, die zich willoos hebben overgegeven aan de ††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† geestelijke boosheden in de lucht.
 
†††††††††††††† Tovenaars en afgodendienaars†††††††††††††††††††††††††† = zij die contact onderhouden met de geesten uit het dodenrijk.
 
 
†††††††††††††† Leugenaars††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = zij die geestelijk voortkomen en rechtstreeks geÔnspireerd worden door de vader der leugen, de duivel, Ook zij die valse leringen verkondigen.
 
†††††††††††††† Poel van vuur en zwavel†††††††††††††††††††††††††††††††††††† = concentratie van boze machten (haat, leugen, onreinheid en ontbinding).
 
vs. 9. Eťn van de zeven engelen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = waarschijnlijk de laatste (hfdst. 16:17).
 
†††††††††††††† De bruid, de vrouw van het Lam†††††††††††††††††††††††† = de gelovigen uit de gehele mensheid verenigd met de †††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gemeente en Jezus.
 
vs. 10. Grote en heilige berg††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††† = de berg Sion als beeld van de Heilige geest. (Jes. 2:2).
 
†††††††††††††† De heilige stad Jeruzalem†††††††††††††††††††††††††††††††††† = het volmaakte en een geworden volk van God.
 
†††††††††††††† Nederdalend uit de hemel†††††††††††††††††††††††††††††††††† = het wordt zichtbaar vanuit de onzienlijke wereld.
 
vs. 11. De heerlijkheid Gods††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de Gemeente (vgl.Joh.17:22).
 
†††††††††††††† Kristalheldere diamant††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = schitterend schoon.
 
vs. 12. De grote en hoge muur††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = een afgesloten geheel en een voltooid plan. (vgl. †††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jes.60:18).
 
†††††††††††††† Poorten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = toegangen tot het binnengaan van de stad Gods.
 
†††††††††††††† Engelen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = poortwachters (vgl. Jes.62:6/7).
 
†††††††††††††† 12 Stammen van de kinderen††††††††††††††††††††††††††††† = het IsraŽl Gods (vgl.hfdst.7:4; en IsraŽls hfdst.14:1).
 
vs. 13. Naar het Oosten, Noorden Zuiden en Westen††††††††† = rondom.
 
vs. 14. 12 Fundamenten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de leer van de 12 apostelen = het evangelie van Jezus †††††††††††††† Christus.
 
vs. 15. Gouden meetstok†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Jezus Christus (vgl.Efez.4:13).
 
vs. 16. Vierkant††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = volmaakt.
 
vs. 17. De muur†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = mogelijk de Gemeente van de eindtijd, welke het eerst ††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† tot voltooiing kwam.(vgl.Neh. 7 : 7,4).
 
†††††††††††††† mensenmaat, engelenmaat†††††††††††††††††††††††††††††††† = de maat van de volkomen mens Jezus Christus, ††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† waarmee de engel te werk gaat.
 
vs. 18. Diamant††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Schoner dan het goud van de stad, onder druk gehard †††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† en gevormd (de 144000 kwamen uit de grote verdrukking.
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† hfdst. 7:4).
 
†††††††††††††† Goud††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de rechtvaardigen, die de stad vormen, rein en heilig.
 
vs. 19. 12 Edelstenen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de veelkleurige wijsheid Gods (Efez. 3:10).
 
vs. 20. Poorten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = toegangen tot de stad.
 
vs. 21. De straat(plein) der stad†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het centrum waar de tempel is.
 
vs. 22. Tempel†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de heerlijkheid Gods in de Gemeente.
 
vs. 23. De heerlijkheid Gods, het Lam†††††††††††††††††††††††††††††††† = de Gemeente met Jezus, zij verlicht de gehele stad.
 
vs. 24. De volken†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de bewoners van de nieuwe aarde.
 
†††††††††††††† Koningen der aarde†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de rechtvaardigen, welke zich tevens in de onzienlijke †††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† gewesten bewegen.
 
†††††††††††††† Hun heerlijkheid††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de kroon, die zij ontvangen hebben.
 
vs. 25. Haar poorten zullen niet gesloten zijn†††††††††††††††††††† = er is geen gevaar meer van vijanden machten der duisternis.
 
vs. 26. De heerlijkheid en de eer der volken†††††††††††††††††††††† = de rechtvaardigen uit alle landen.
 
vs. 27. Onreinheid†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = invloed van de duisternis.
 
 
 
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Openbaringen hoofdstuk 22.
 
 
vers 1 - 5 is het paradijs, de Gemeente in haar voltooide functie.
 
 
vs. 1. Rivier van water des levens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de Heilige Geest (Gen.2:10).
 
†††††††††††††† Kristal helder†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = zonder een zweem van onwaarheid.
 
†††††††††††††† Uit de troon van God en het Lam†††††††††††††††††††††††† = uitgaande van de Vader en de Zoon.
 
vs. 2. Het geboomte des levens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de Gemeente (Jezus is de Boom des Levens).
 
†††††††††††††† Twaalf maal vruchtdragend†††††††††††††††††††††††††††††††† = eeuwig durend vruchten van de Geest voortbrengend.
 
†††††††††††††† Bladeren van het geboomte††††††††††††††††††††††††††††††† = ontplooiing van de geestelijkegaven.
 
†††††††††††††† Genezing van de volken††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = innerlijk herstel van de inwendige mens, welke ††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† beschadigd zijn ingegaan.
 
vs. 3. Vervloekte††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = iets dat tot het rijk der duisternis behoort.
 
†††††††††††††† Troon (van God en het Lam) †††††††††††††††††††††††††††††† = heerschappij van de Gemeente, waarin God woont.
 
†††††††††††††† Dienstknechten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de rechtvaardigen.
 
vs. 4. Naam, aangezicht††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = wezen, hoedanigheid.
 
†††††††††††††† Voorhoofden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = daar, waar het verstand en inzicht is.
 
†††††††††††††† Nacht†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = duisternis.
 
vs. 5. De Here God zal haar verlichten††††††††††††††† †††††††††††††† = de heerlijkheid Gods in de Gemeente is de lamp, †††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† waarbij de bevolking van het nieuwe Jeruzalem wandelt (hfdst.21:24).
 
Vers 6 - 21. Dit laatste gedeelte sluit aan bij het begin van het Boek Openbaringen. Jezus zelf spreekt tot Johannes, zoals Hij ook in het begin tot hem sprak. (Openb.1 : 9 t/m 3 : 22).
 
 
vs. 6. Getrouw en waarachtig†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = nauwkeurige weergave van het plan van God. (hfdst. 21:5).
 
†††††††††††††† De Here, de God van de geesten der profeten††† = Jezus Christus (vgl. Mozes en Ašron Ex.4:15/16 en Openb. 19:10).
 
†††††††††††††† Zijn engel†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de engel van Jezus (vs.8).
 
vs. 10. Verzegelen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = verbergen tot het nog komende (Dan. 12 : 9).
 
vs. 15. Honden, tovenaars, hoereerders, moordenaars†††††† = zie hoofdstuk 21 vers 8.
†††††††††††††† afgodendienaars en leugenaars.
 
vs. 16. Wortel Davids†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = Degene, aan wie de troon van David zijn recht ††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ontleende. De troon van David is de troon des Heeren. (1 ††† Kron. 29 : 23).
 
†††††††††††††† Geslacht Davids†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het enige zaad van David en zo ook het enige zaad van Abraham.
 
vs. 17. De Bruid†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = de rechtvaardigen van het nieuwe Jeruzalem, welke t.o.v. de Gemeente (met Jezus) staan in de verhouding als van bruid t.o.v. bruidegom. Samen vormen zij de Bruid van God. Want als alles hersteld is in de schepping, dan zal de Zoon (met de Zijnen) alle macht aan de Vader overgeven. (1 Cor. 15 : 24 en 28).
 
vs. 18. Toevoegen enz.†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = betekenissen eraan koppelen, welke God niet bedoeld †††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† heeft. Deze dingen op het natuurlijke vlak brengen.
 
vs. 19. Afnemen enz. ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = ze onverschillig laten liggen, niet serieus nemen.
 
vs. 21. Amen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† = het zal zeker geschieden.