kvo 53e jaargang nummer 3 maart 1989

J.E.v.d.BrinK

DE DOOP MET VUUR

Waar het evangelie van het 'Koninkrijk der hemelen' verkondigd wordt, komt er strijd! Een rechtstreekse confrontatie met het rijk der duisternis.

De Heer spreekt in dit verband over de tekenen der tijden. Hij wijst erop dat velen voorspellingen kunnen doen over ontwikkelingen in de natuurlijke wereld - over het weer van morgen met z'n regen, wind en hitte. Maar de geestelijke ontwikkelingen van hun tijd onderkennen ze niet! Voor de strijd die in de geestelijke wereld losbrandt, hebben ze geen oog.

Zo verging het de godsdienstige leiders in Jezus' dagen. De geestelijke wereld was voor de orthodoxie van die tijd afgesloten terrein.

Jezus was evenwel in de onzienlijke wereld binnengedrongen. Dankzij zijn geest, begeleid door de Geest van God. Evenals de richter Simson zocht hij de vijand op eigen terrein op. Hij schuwde de strijd niet. Altijd was Hij te vinden bij gebondenen, bezetenen, zieken en zondaren. En Hij bevrijdde hen door ze te scheiden van de boze geesten die hen hadden overweldigd.

Door zijn optreden trok Jezus de aandacht van de verontruste vijand. Daarom getuigde Hij: 'Vuur ben Ik komen werpen op de aarde...'.Met het 'vuur' doelde Hij op de troepenconcentraties van de boze, die Hem wilden beletten zijn werk van herstel te doen. De machten voelden zich immers bedreigd. De overste der wereld verplaatste daarom op strategische wijze zijn legers naar het meest bedreigde gebied.

Wie de geestelijke strijd tegen de vijand opneemt, moet rekenen op fel verzet. In dit verband sprak de Heer: 'Ik moet gedoopt worden met een doop, en hoe beklemt het Mij, totdat het volbracht is'. De Meester ervoer de druk die in de geestelijke wereld op Hem uitgeoefend werd. Een andere vertaling stelt: 'Hoe wordt Ik geprest'. Jezus kende de pressie van de boze geesten.

Voortdurend trachtte de boze hem te doen zondigen. Altijd was er dreiging. Maar toch kon Hij rustig getuigen: 'De overste der wereld komt en heeft aan Mij niets'. Hij hoedde Zich er nauwgezet voor om van zijn hemelse Vader gescheiden te worden. Onafgebroken concentreerde Hij Zich daarom op diens gemeenschap.

Na zijn doop in water werd Jezus in de Heilige Geest gedoopt. Onmiddellijk daarna ontving Hij de 'doop in vuur' - De Vader achtte Hem nu bekwaam om de proef te doorstaan.

Door de Heilige Geest werd Hij naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. Veertig dagen lang kwamen vanuit de onzienlijke wereld de demonen op Hem aanstormen.

Niet alleen kwam de boze rechtstreeks op Hem af, maar ook door middel van mensen. Denk maar eens aan Petrus die door de boze gebruikt werd om Hem te verzoeken. Maar Jezus weerde deze aanval af met de woorden: 'Ga achter Mij, satan'.

De Heer had geen gemakkelijk leven vanwege de boodschap van het Koninkrijk der hemelen. En ieder die dit evangelie aanvaardt en beleeft, valt hetzelfde lijden ten deel!

Eeuwen lang is de prediking van het Koninkrijk niet meer gehoord. De strijd in de hemelse gewesten werd grotendeels gestaakt. Maar nu Gods Geest weer uitgestort wordt op alle vlees, is er in deze tijd ook weer sprake van 'vuur en rookzuilen' - een typische aanduiding van de concentratie van boze machten met hun verstikkende werking.

Jezus kwam niet om vrede op aarde te brengen. Veeleer verdeeldheid! Door de prediking van het Koninkrijk der hemelen komt er een scheiding tussen licht en duisternis. Tussen gerechtigheid en ongerechtigheid. Tussen waarheid en leugen.

Eenmaal vroeg de meester aan zijn discipelen: 'Kunt gij den beker drinken, die Ik drink? Of met de dood gedoopt worden, waarmee Ik gedoopt ben?' Zij zeiden:'Wij kunnen het'.

De discipelen wisten dat Jezus met de Heilige Geest gedoopt was.Maar zij kenden ook de vuurdoop, die Hij onderging. Zij waren immers steeds bij hem gebleven in al zijn verzoekingen. Zij beseften dat ook zij de vuurdoop zouden kunnen ondergaan - om er net als Hij als overwinnaars uit tevoorschijn te komen! Zij hadden immers gezien welk een kracht hun Meester tegen de vijand ten toon spreidde. En zij wisten dat zij dezelfde kracht mochten ontvangen door de doop in de Geest.

Jezus is de 'Doper met de Heilige geest'. Maar Hij doopt ook met vuur! Zijn volgelingen die vervuld worden met zijn Geest, worden automatisch het doelwit van het rijk der duisternis.

'Geliefden, laat de vuurgloed die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid".

zie voor andere artikelen kvooverz