kvo 51e jaargang nummer 12 december 1987

Henk de Cock

INNERLIJKE ZEKERHEID

Een van de kenmerken van het christendom is de zekerheid die de gelovigen bezitten. Waar Jezus regeert in hun harten, is er geen zorg over de toekomst, noch voor onzekerheid te aanzien van het onbekende. Wie Jezus persoonlijk kent en zich verlaat op zijn liefde en wijsheid, zal op Hem blijven vertrouwen, wat er ook gebeuren mag. Zoals we lezen in Romeinen 8: 'Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus... Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst... noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here' (vers 35 en 38).

De kennis van het Woord van God geeft ons zekerheid die door geen enkele omstandigheid is te verstoren. Zij wekt een heerlijke verwachting voor de toekomst en voor het hiernamaals. En deze zekerheid brengt vrede voor het hart die alle verstand te boven gaat.

Mensen die ver van God verwijderd leven, zijn onzeker en voelen zich bedreigd. Velen proberen hun angst en onzekerheid te ontlopen door te vluchten in de mystiek, in goedkoop bijgeloof of in het occultisme. In plaats van zich te verlaten op de beloften van God, lopen ze naar waarzeggers en bezweerders. Ze stellen hun hoop op dode dingen als amuletten, hoefijzers, pendels, horoscopen of andere voorwerpen waar beschermende kracht vanuit heet te gaan. Ze zijn als schipbreukelingen op een woeste zee die zich wanhopig vastklemmen aan elk voorwerp dat voorbij drijft. Ze zoeken snelle en gemakkelijke antwoorden. Niet door middel van persoonlijke overwinningen, maar via het bovennatuurlijke. Zonder zich hierbij rekenschap te geven dat hun eigen karakter hierdoor verzwakt.

Veel mensen in nood zoeken vrede door middel van ontspanningstechnieken en transcendente meditatie, waardoor ze zichzelf ontledigen willen. Door zich zo passief over te geven aan occulte krachten zoeken zij leiding en steun van boze geesten, in plaats van moedig het hoofd te bieden aan de uitdagingen die de Heer Jezus hen stelt.

Bovengenoemde praktijken noemt de bijbel toverij. Zij zijn duidelijk te onderscheiden van het christendom doordat zij oplossingen aanbieden zonder daarbij morele of geestelijke veranderingen te eisen. De kracht van God maakt mensen vrij van hun zonden, terwijl waarzeggerij en toverij alleen maar de nieuwsgierigheid en de onzekerheid willen bevredigen van mensen die er helemaal niet in geïnteresseerd zijn hun leven te veranderen. In dit verband is het ook belangrijk te beseffen dat we nooit mogen spreken over 'openbaringen' of 'profetieën', wanneer die niet gepaard gaan met veranderingen en geestelijke groei in het leven van mensen. De gaven en bedieningen van de Heilige Geest werden niet geschonken om de hang naar mystiek te bevredigen of om de mens te helpen zijn verantwoordelijkheid te ontvluchten. Dit bedoelde Paulus te zeggen, toen hij aan de Efeziërs schreef: 'En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom van de volheid van Christus' (11:13).

Het werk van de Heilige Geest doet mensen opstaan die zekerder van zichzelf, die evenwichtiger zijn en die toenemen in geestelijke kennis en mogelijkheden. Alle gaven en manifestaties van de Heilige Geest zijn ons door God gegeven om ons karakter en persoonlijkheid te versterken en om ons geestelijk op te bouwen. Of, om de woorden van Paulus aan de Efeziërs te gebruiken, opdat wij de 'mannelijke rijpheid' zouden bereiken en dus bevrijd worden van het kinderlijke niveau waarop wij leefden.

Nooit zullen we in het bovennatuurlijke mogen vluchten. We moeten veranderen en groeien. Zo zal de Heilige Geest ons overwinnaars kunnen maken, doordat Hij zijn overwinningen door ons heen kan werken. Geen enkele oplossing zal ons definitief helpen, als zij niet gepaard gaat met geestelijke groei. Aan het kruis heeft Christus iedere duistere macht overwonnen. Nu is het echter zijn verlangen en tevens zijn belofte, dat zijn overwinning ook de onze zal zijn, als we leren met Hem te strijden. Zoals Gods Woord het ons zegt in Romeinen 16:20: 'De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u'!

zie voor andere artikelen kvooverz