51e jaargang nummer 11 november 1987

Henk de Cock

Onderwezen in het WOORD

'Als gij dit de broeders voorhoudt, zult gij een goed dienaar van Christus Jezus zijn, wel onderlegd in de woorden des geloofs en der goede leer, die gij gevolgd zijt (1 Timotheüs 4:6).

Door de eeuwen heen hebben de diverse religies met hun voorschriften rond rituelen en gebruiken ingespeeld op de behoefte van de menselijke ziel aan vastomlijnde leiding in zijn geloof.

Er zijn heel wat godsdienstige leraars die mensen om zich heen verzamelen door hen te pressen hun onderwijs tegen elke prijs te gehoorzamen. We willen het hier echter hebben over de taak van voorgangers in de gemeente van Jezus Christus om duidelijke leiding te geven aan het geloof van hun medegelovigen en hun dienstbaar te zijn vanuit de liefde die God voor hen koestert.

In bovenstaande tekst wordt uiteengezet dat het de taak van voorgangers en leiders is om hun medegelovigen te onderwijzen. Dit onderwijs nu houdt zowel bemoediging en vermaning op het persoonlijke vlak in, alsook de overdracht van duidelijk omlijnde leerstellige waarheden.

Zo getuigde de apostel Paulus van zijn eigen bediening: 'Ik heb niets nagelaten van hetgeen nuttig was om u te verkondigen en te leren in het openbaar en binnenshuis' (Hand.20:20).

Het is de plicht van iedere dienaar van Jezus Christus om de eeuwige waarheden van de Schrift over te dragen. Het is zijn verantwoordelijkheid tegenover God de leer van Christus te brengen en niet zichzelf of leringen van mensen.

Als dienstknecht van Jezus Christus moet hij eerst zelf het woord des geloofs in zich opgenomen hebben. Hij moet er mee doorvoed zijn, zich erin getraind hebben. Kennis van de bijbel is voedsel voor iedere gelovige, maar in het byzonder voor de voorganger of leider van de gemeente. Zo lezen we:

'Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid' (2 Timoteüs 2:15).

Ongelukkig genoeg zijn er velen die denken dat het onderricht van het Woord van God meer wegheeft van een soort goocheltruc, waardoor men Gods waarheid als uit het niets te voorschijn kan toveren. Men mengt een beetje retoriek met wat demagogische nuanceringen van de stem, en dat moet dan het hart van de toehoorders veranderen. En heil brengen aan de ziel die naar de waarheid dorst...

In alle sectoren van ons natuurlijk leven hebben we onderricht en training nodig om ons werk goed te kunnen doen. Wie zal bijvoorbeeld zijn lichaam voor een operatie toevertrouwen aan iemand die geen kennis van de geneeskunde bezit? We waken over ons lichaam - waarom doen we dan niet hetzelfde over onze ziel door middel van de gezonde leer?

De tekst zegt dat we wél onderlegd in de woorden des geloofs moeten worden. Velen zien het geloof slechts als iets subjectiefs en gevoelsmatig. Iets dat op een geheimzinnige manier ons deel wordt, zonder dat we onze verstandelijke vermogens in hoeven te schakelen bij het onderwijs van het Woord van God. Ze zien de prediking als een soort automatisme, zoals dat ook wel voorkomt bij spiritistische seances waar het medium vaak helemaal niet weet waar hij het over heeft.

In de bijbel wordt het begrip 'geloof' echter vooral in objectieve zin gebruikt. Het gaat daarbij vooral om een vastomlijnd levenspatroon, dat heel concreet uiting geeft aan de totale overgave van ons hart aan de zorgen van Christus.

De relatie die er is tussen 'het Woord' en 'het geloof' ligt in de prediking. Het is de verkondiging van het Woord van God dat geloof moet bewerken. Sommige woorden vormen slechts holle klanken. Andere bewerken geloof - want het geloof komt door het beluisteren van het spreken van God. Vandaar dat het van belang is Gods Woord te verkondigen onder inspiratie van de Geest. Paulus roept ons op om te bidden dat er tijdens de prediking door de inwerking van de Geest inderdaad een overdracht van goddelijke gedachten plaats zal vinden: 'En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken... dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken' (Ef.6:18,19)

Om kennis van het woord te hebben en het ook zo over te kunnen brengen, is zowel een diepgaande studie van de Schrift als een duidelijke werking van de Geest onontbeerlijk. Als we als voorgangers werkelijk onze kudde willen voeden en een brenger van goede tijding willen zijn, zullen we voor alles de bijbel lief moeten hebben en ons serieus verdiepen in de goede leer van het Woord!

zie voor andere artikelen kvooverz