kvo 51e jaargang nummer 9 september 1987

Henk de Cock

De DOOP in de GEEST

en het WOORD van GOD

De doop in de Geest is het bekleed worden met kracht van God. Deze kracht wordt door de Heer geschonken voor de verkondiging van zijn woord, zoals in Handelingen 1:8 geschreven staat: 'Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde'.

We moeten daarom niet de fout maken om het werk van de Geest te verwarren met menselijk enthousiasme of met menselijke emoties. God schenkt ons de kracht van de Geest niet om ons innerlijk fijne gevoelens te geven, maar opdat we kracht zullen hebben om zijn Woord onder alle omstandigheden te verkondigen.

Ook onze Here Jezus zelf werd gedoopt in de Geest en ter gelegenheid van zijn eerste publieke optreden sprak Hij: 'De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen' (Lucas 4:18).

De grote vraag die zich aandient bij allen die het woord van God verlangen te prediken onder de zalving van de Geest, is, hoe zij deze belangrijke zegen kunnen ontvangen. Hoe kunnen we gedoopt worden in de Heilige Geest?

Het antwoord vinden we in de bijbel zelf! We weten dat God zijn werken verricht in overeenstemming met hetgeen Hij ons openbaarde in de Schrift.

De grote stap om met kracht van omhoog bekleed te worden, is kennis te nemen van het Woord van God. Toen de apostel Paulus te Efeze kwam, ontmoette hij daar twaalf discipelen die deze zegen nog niet ontvangen hadden. Toen Paulus hen vroeg: 'Hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen gij tot het geloof kwam?', zeiden ze tot hem: 'Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een Heilige Geest is' (Handelingen 19:2). Later zou de apostel Paulus aan deze gelovigen te Efeze schrijven: 'In Hem zijt gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; In Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte (Efeziers 1:13).

De bijbel toont ons hier een weg die zeker en onfeilbaar is. Als we vol willen worden van de Heilige Geest, zijn we niet afhankelijk van bewogen samenkomsten, noch van de stimulans die er van anderen uit kan gaan. We zijn enkel en alleen afhankelijk van ons persoonlijke geloof in dat wat de Heer ons geopenbaard heeft in zijn Woord.

Eerst moeten we kennis nemen van het woord van de waarheid, daarna kunnen we de zegen pas ontvangen. God werkt altijd in deze volgorde. Waarom zouden we anders dit woord moeten prediken nadat we de Heilige Geest hebben ontvangen? We kunnen geen geloof opbrengen voor hetgeen we niet uit het Woord van God overnemen.

Het is duidelijk dat de grote geestelijke blokkade bij de twaalf discipelen te Efeze veroorzaakt werd door hun onbekendheid met de Schriften. Ze wisten niet eens dat er een Heilige Geest bestaat. Niemand kan de Heilige Geest ontvangen zonder geloof. Een niemand kan geloven in datgene waar hij geen weet van heeft, als hij geen onderwijs ontvangen heeft in het Woord van God. 'Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het Woord van Christus' (Romeinen 10:17).

De bijbel is zo belangrijk voor ons geloof, dat het onmogelijk is een groep gelovigen te vinden die onbekend is met de inhoud van het Woord van God, en die tegelijkertijd een duidelijke overtuiging heeft en een geestelijk evenwicht aan de dag legt wat betreft de geestelijke dingen. Aan de andere kant zullen degenen die het Woord van God geloven, op een vanzelfsprekende en natuurlijke manier, de gave van de Geest ontvangen. De geschiedenis van Cornelius en de zijnen is daar een duidelijk voorbeeld van: 'Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het woord hoorden' (Handelingen 10:44).

Het Woord van God is onontbeerlijk voor alles wat met ons geloof en met onze levenswandel te maken heeft. Het is vooral belangrijk voor degenen die ernaar verlangen dat de Geest in hun leven werkzaam wordt. Luister maar eens naar de woorden van de apostel Paulus, als hij schrijft aan de Galaten: 'Dit alleen zou ik van u willen weten: hebt gij de Geest ontvangen tengevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof?' (Galaten 3:2).

Wie het Woord van God liefheeft, zal dankzij zijn geloof eveneens vol kunnen worden van de Heilige Geest.

zie voor andere artikelen kvooverz