kvo 50e jaargang nummer 11 november 1986

J.E.v.d.Brink

(uit de pers)

VREUGDE der WET ?

In het nummer van 'De Kandelaar" van september 1986 trof mij een artikel met de kop: 'Vreugde der wet?. Vanuit een breuk met het kerkelijk verleden waar elke zondag de wet voorgelezen werd, reageert J.Scholten hartstochtelijk op dit joodse feest, omdat daaraan ook christenen deelnemen. Een haast ongelofelijke zaak. Schreef Paulus niet, dat men 'onder de wet in verzekerde bewaring wordt gehouden' en 'dat zij niet is gesteld voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen en tuchtelozen'? (Gal.3:23,1 Tim.1:9). De mens onder de wet wordt vergeleken met iemand in de gevangenis. Met een term uit de laatste wereldoorlog zou men kunnen zeggen, dat de mens onder de wet zich in 'Schutzhaft' bevindt. Dit is zeker geen bron van vreugde. Het feest komt na de vrijlating, wanneer het geloof van Jezus Christus in de christen wordt geopenbaard. Ik neem nu het volgende uit 'De Kandelaar' over:

'onlangs las ik in een krantje - ik ben de naam vergeten - waarin een oproep werd gedaan om met zoveel mogelijk christenen op te trekken naar Jeruzalem om daar op 26 oktober het joodse feest, 'vreugde der wet', te vieren. Een feest, totaal op oudtestamentische leest geschoeid. Om het nog duidelijker te zeggen: een feest behorende bij het oude verbond - zonder Jezus Christus. Toen ik deze oproep las, was daar direct het woord van de apostel Paulus in mijn gedachten: 'Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij' (Gal.5:4). Los van Christus? Buiten de genade? Nee, dit feest kan ik beter zeker niet gaan vieren. Daarbij nog indachtig aan Galaten 4:25: 'Het woord Hagar betekent de berg Sinaï in Arabië. Het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij'. Mijn besluit stond volkomen vast. Niet op naar dit Jeruzalem! Gewoon blijven op de plaats waar ik ben en daar de Here aanbidden in geest en in waarheid (noch op de Gerizim, noch te Jeruzalem, Joh.4:21), en samen met Abraham de stad met fundamenten verwachten, waarvan God de Bouwmeester is (Hebr.11:10). Het hemelse Jeruzalem waarvan Paulus zegt: 'Maar het hemelse Jeruzalem is vrij: en dat is onze moeder' (Gal.4:26).

Hoe goed is het te blijven in het Woord en je te laten leiden door dat Woord. Wie blijft in het Woord, zal de waarheid verstaan en de waarheid zal hem vrijmaken. Het Woord behoedt u voor elke dwaling. Dezelfde week las ik in mijn bijbel 2 Korintiërs 3:1-18, waarboven staat: het oude en het nieuwe verbond. Toen schudde de Heer mij helemaal wakker, want hoe noemt Paulus de 'vreugde der wet'? We lezen in vers 7: 'Indien nu de bediening des doods met letters op stenen gegrift gepaard ging met zulk een heerlijkheid...' In vers 9 van hetzelfde hoofdstuk heeft Paulus het over 'de bediening die veroordeling brengt'. Hier ziet u de nieuwtestamentische benaming voor 'vreugde der wet'. Wat verlangt men dan van u en mij als christen? Dat wij in een land, dat in slavernij is met al haar kinderen, de bediening des doods, de bediening die veroordeling brengt, gaan vieren! Wat gaat er namelijk op die dag gebeuren? Men gaat de wet van Mozes voorlezen. En wat lezen wij in vers 15? 'Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart, maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen'.

Het zou werkelijk duizend stappen terug zijn, als u en ik dit feest gingen vieren in Jeruzalem. En dan te bedenken dat we daar per persoon nog minimaal f.2000.-- voor neer moeten tellen...'

'Het vieren van de 'vreugde der wet' zal ons niet nader tot God brengen. Dat kan ook niet, want wie het van de wet verwacht, is los van Christus en staat buiten de genade en Hij is het die ons tot God brengt. Door bekering en wedergeboorte zijn wij geplaatst op hoger grond - met Jezus Christus geplaatst in de hemelse gewesten. Vreemdelingen en bijwoners op deze aarde, maar burgers van een rijk in de hemelen (Ef.2:19). En vanuit deze positie vieren wij onze feesten met de Here Jezus als middelpunt: 'Vrienden zingt met vreugde, want de Heer is hier, ja, Hij is onder ons'. Hoe zou men een feest kunnen vieren - als wedergeboren christen zonder Jezus Christus? Wat verstaat men toch onder 'feest'?

Ik hoop van ganser harte dat ogen geopend worden en dat men gaat zien, hoe de duivel bezig is velen te verblinden en bezig te houden met datgene wat voorbij is: met de schaduw in plaats van de werkelijkheid. Door dit feest mee te vieren met de onbekeerde jood, geeft u te kennen één van gedachte met hem te zijn, dit wil zeggen dat u het ook van de wet verwacht, van de wet, die Paulus noemt: de bediening des doods, de bediening die veroordeling brengt. Wat voor feest kan dit zijn?'

zie voor andere artikelen kvooverz