kvo 50e jaargang nummer 4 april 1986

Henk de Cock

De OVERWINNING van het GELOOF

Velen in onze dagen aanvaarden het evangelie, overtuigd als ze zijn dat het hun een redmiddel biedt om aan allerlei problemen en verdrukkingen te ontkomen. Men denkt dan dat het geloof in de Here Jezus een methode schenkt, waardoor men onder menselijk lijden uit kan komen. Dit is echter niet wat de bijbel ons leert. Jezus zelf getuigde: 'In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen' (Joh.16:33).

We kunnen de lezers van ons blad geen evangelie aanbieden dat grotere zegeningen belooft dan hetgeen Jezus zelf onderwees. We zijn geen propagandisten voor een bepaald produkt, zoals de apostel Paulus al stelde: 'Want wij zijn niet als zovelen, die winst maken uit het woord van God, maar wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen, ja, op gezag van God en voor Gods aangezicht' (2 Kor.2:17).

Het evangelie is geen reclamespot die de luisteraars overtuigen moet van de voordelen van dit fantastische produkt. Het is een uitnodiging van God aan de mens om Hem van harte lief te hebben en Hem volkomen te gehoorzamen.

De gedachte dat het evangelie een probaat middel zou vormen om aan verzoekingen en lijden te ontsnappen heeft al heel wat goedgelovige mensen bittere teleurstellingen bezorgd. Er gebeurt dan precies wat Jezus al voorspelde in de gelijkenis van de zaaier. Een deel van het zaad van het evangelie valt op harde rotsbodem - een verwijzing naar degenen die heel spontaan en met grote blijdschap het Woord van God aanvaarden, maar geen wortel in zichzelf hebben. Als dan zorgen en vervolgingen op hen afkomen, stoten ze zich al gauw aan het evangelie, en het zaad dat opkwam verschroeit en verschrompelt onmiddellijk.

Het evangelie wordt vaak ten onrechte gepredikt als een bescherming tegen problemen. Met gevolg dat mensen die met een oprecht hart de Heer willen dienen, gekritiseerd worden als ze desondanks door zware beproevingen moeten gaan. Men gaat er dan vanuit dat ze geen geloof hebben - anders zou hen zulks niet overkomen.

Gebeurde hetzelfde niet met Job, toen zijn vrienden hem op dezelfde manier beschuldigden? In plaats van hem te vertroosten in zijn lijden, vielen ze hem met scherpe kritiek aan. Ze gingen ervan uit dat iemand die zo werd geplaagd door lijden vast en zeker een groot zondaar moest zijn.

In het licht van dit soort vooroordelen is het helemaal niet vreemd, dat veel gelovigen zich schamen openlijk toe te geven dat ze moeilijkheden hebben. De bijbel zegt evenwel: 'Indien hij echter als christen lijdt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam' (1 Petr.4:16).

Aan de andere kant lezen we in Gods Woord: 'Laat dus niemand uwer moeten lijden als moordenaar, of dief, of boosdoener of als bemoeial' (vers 15).

Het enige waar de mens zich voor moet schamen, is zijn bewuste zonde. Beproevingen echter zal men in het geloof het hoofd moeten bieden. Men zal dat moeten doen met moed en rust, zoals de apostel Petrus stelt: 'Verblijdt u naarmate gij deelhebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zal mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid'

(1 Petr.4:13).

We willen onze lezers geen vals evangelie aanbieden, dat vrijwaring voor allerlei problemen belooft. Evenmin echter bieden we een uitzichtloze boodschap zonder overwinningen aan. Een ware gelovige gaat niet voor verdrukkingen op de vlucht, maar ligt zich er ook niet bij neer vanuit de veronderstelling dat er voor zijn problemen geen oplossing zou bestaan.

Christus beloofde ons geen totale beveiliging, die ons voor alle problemen bewaart. Wel echter beloofde Hij ons de overwinning voor elke keer dat we in geloof een strijd te strijden hebben.

Welke strijd er ook op ons afkomt, we kunnen overwinnen met Jezus, want Hij is het die ons tot overwinnaars maakt. Zo stelt de apostel Johannes: 'Al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is? (1 Joh.5:4,5).

We leven in een wereld waarin de meesten het moeilijk vinden de problemen van elke dag het hoofd te bieden. Daarom is het dat velen voor de werkelijkheid op de vlucht zijn. Ze zoeken vergetelheid in drank en drugs of in allerlei religieuze therapieën zoals transcendente meditatie en de mystiek.

Het evangelie van Jezus is echter wars van elk goedkoop escapisme, dat de mens leert om zijn gedachten af te sluiten voor de problemen van het leven in deze moderne tijd. Jezus heeft ons laten zien hoe we de problemen het hoofd kunnen bieden, en hoe we de overwinning kunnen behalen.

We hebben van God niet ontvangen een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid (2 Tim.1:7).

We mogen er zeker van zijn dat onze hemelse Vader niet zal toelaten dat we door strijd heen moeten waar geen oplossing voor is, als we met Christus in geloof wandelen..

'De God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen'.

zie voor andere artikelen kvooverz