kvo 49e jaargang nummer 11 november 1985

Hans Bulthuis

De GEEST van VERWERPING

ik ben niets.

ik kan niets,

weet het niet.

ik durf het niet.

ik hoor er niet bij.

voor mij is het niet.

Een van de kenmerken van het volle evangelie is wat een lied in de Breekt-uit-in-gejuich-bundel zegt: Opwaarts gaat ons pad naar boven. Er wordt mee bedoeld dat dit evangelie een weg is en een kracht Gods, die de gelovige doet groeien en ontwikkelen naar geestelijke volwassenheid, naar een niveau waarop hij alle dingen kan beoordelen, naar koningschap met Christus. Het is geen evangelie van entertainment, een elkaar religieus bezighouden. Het doet een ieder die er mee leeft, deel krijgen aan de goddelijke natuur met alle heerlijke gevolgen vandien.

Bij het 'naar boven gaan' houden we ons bezig met de dingen die boven zijn, waar Christus is: de werkelijkheden van de hemelse gewesten. En die zijn vele. Daar zijn namelijk talrijke krachtvelden en gedachtenbronnen die inwerken op de mens. Het evangelie van het Koninkrijk der hemelen leert ze ons meer en meer kennen door openbaring van de Heilige Geest. De geestelijke medestanders van de mens allereerst: onze goede God, onze Heer en Heiland Jezus Christus en de heilige engelen. Daarentegen ook de onzienlijke tegenstanders: satan, de dood, de anti-christelijke geest en de boze geesten en overheden der duisternis.

Inzicht in de taktiek van deze laatstgenoemden is noodzakelijk, omdat ze de christenen trachten te beletten datgene te bereiken en te laten ervaren wat God met hen voor heeft. Dat houdt niet in het koesteren van een demonen evangelie, maar een nuchter en waakzaam zijn om hen definitief te overwinnen voor onszelf en de schepping.

Een gebed

Bij alle zegeningen van de bevrijding van gebondenheden, genezing van ziekte en vernieuwing van leringen, blijft er bij velen een zoeken naar meer en naar betere wegen die de totale mens tot herstel kunnen voeren. Allerwegen klimt het gebed op tot de Heer om oplossingen voor innerlijke storingen, misvormingen en problemen in karakter en gedrag. Genezing van het binnenste, ziel en geest. Hoewel vernieuwing van denken, en geloof in ontdekte waarheden gepraktizeerd worden, blijkt toch voor deze en gene dat dit niet tot volledig herstel leidt. Hoe men ook advies krijgt en opvolgt om positief te blijven, er zijn steeds weer momenten dat het lijkt of alles als een kaartenhuis in elkaar dreigt te storten. Bij een dergelijke hardnekkige ondermijning weten we door het evangelie dat er verborgen krachten aan het werk zijn die eerst boven water dienen te komen en verwijderd moeten worden alvorens we werkelijk in staat zijn de noodzakelijke vernieuwing in denken en handelen met blijvend succes waar te kunnen maken.

En God verhoort de gebeden van zijn volk. In de afgelopen jaren konden vele verschijnselen die de persoonlijkheid afbreken, onder de maat houden en misvormen, gelokaliseerd worden in een demonisch wezen dat zijn weerga niet kent: de geest van verwerping.

Een gevaar

Nu leert de praktijk dat er bij alles wat tot ons komt, gevaren om de hoek komen kijken. Allereerst die van de overdrijving. Men ziet niet anders meer dan alleen dat nieuwe. Iedereen moet zo snel mogelijk overtuigd worden en onder het mes komen. Hierdoor ontstaat er echter een reaktie van afweer en afkeer. Het zal voor ons allen evenwel duidelijk zijn dat de Heer niet wil dat er op die wijze wordt omgesprongen met openbaringen.

Een tweede gevaar is de misleiding. Men hoort over deze dingen de klok luiden maar weet niet precies waar de klepel hangt. Zo doen ook diverse verhalen de ronde die slechts de buitenkant raken. Er wordt dan gesproken over verwerping, of gevoelens van verwerping of een situatie van verwerping. Maar dat er achter deze gedragswijze een boze geest werkt, vervaagt. En dit speelt de vijand juist in de kaart. Zo verbergt hij zich en misleidt de gelovige tot het nemen van uitwendige maatregelen - lapmiddelen - om van z'n problematiek af te komen.

Wij willen ons echter geen knollen voor citroenen laten verkopen en blijven door de dingen heen zien tot in de onzienlijke wereld der geesten. Ook en juist die van ons eigen innerlijk, onze eigen hemel. Herstel via de weg van bevrijding uit de hand van satanische machten is de weg die Jezus ons heeft geleerd en voorgeleefd. Vanuit zijn visie willen wij eveneens deze nieuwe verbreding en verdieping van ons strijdterrein bezien.

Herkenning

Zoals men aan de vruchten de boom kent, zo kunnen wij door gezonde observatie van gevoelens, gedachten en daaruit volgend gedrag ook vaak ontdekken welke geest ons leidt. Onderscheidt de geesten of ze uit God zijn, luidt een van onze opdrachten. Welnu, het is in deze zaak van groot belang de geraffineerde werking van de geest van verwerping te onderscheiden. Als men stelt: het is een geest van minderwaardigheids gevoel, dan blijkt bij nadere analyse al ras dat dit slechts één van zijn wetteloosheden is. Z'n wezen is te vergelijken met een octopus met vele vangarmen. Van daar de noodzaak het een en ander eens op een rijtje te plaatsen.

Het uiteindelijke doel van deze demon is de verkleining, verguizing, vertrapping, ja vernietiging van de menselijke persoonlijkheid en waardigheid en mogelijkheden. In de enkeling als ook en masse. Hoewel dit laatste hier niet verder wordt uitgewerkt, noemen we slechts de gruwelijke gevolgen in de eeuwenlange geschiedenis van de mensheid door discriminatie. Te weten van de vrouw, van miljoenen kleurlingen, van Joden en Indianen, minderheidsgroepen in ras, geloof, cultuur en dergelijke. Het is werkelijk onvoorstelbaar hoe deze vorst der duisternis mondiaal ontelbaren heeft gekweld, omlaag gehaald, ten onder gehouden. Waar hij hand in hand ging met geweldgeesten ontstonden zelfs dictaturen die volkeren vertraden.

Ons is het er hier om te doen meer subtiele beïnvloeding in eigen leven, zeker ons geloofsleven, te herkennen, om tot verlossing te komen en geheel ons zelf te worden. Te noemen is dan allereerst de verleugening in het denken over jezelf. Negatief en onzeker makend stelt hij vragen en spreekt op je in ten nadele. Het draait daarbij altijd om een: ik ben niks, kan niks, weet het niet, durf het niet. Ik hoor er toch niet bij, voor mij is het allemaal niet. Mij moeten ze niet, ik doe het almaar verkeerd, je ziet toch dat het niet gaat...!

Zie hier de diepste torpedering van het ego. Alles wordt op losse schroeven gezet, vooral het geloofsleven en beleven. Er zeurt een voortdurende beschuldiging en afkeuring van jezelf en je handelen in je rond. Het grondmotief van de vijand.

Maar hij zorgt ook nauwkeurig en nooit aflatend voor de gevolgen van deze verleugende denkwereld. En die zijn nu zo fnuikend voor ontplooiing en groei. Niet dat het hieronder volgend gesignaleerde altijd en voor iedereen van toepassing is, generaliseren mag nooit, maar het scherpt wel ons begrip in deze materie.

Men bemerkt dan ten eerste een niet volledig kunnen aanvaarden van zichzelf. (In de puberteit vaak gepaard gaande met vernietigende kritiek op het lichaam. Wat daar al niet 'stom' is...). De eigenliefde wordt bemoeilijkt. Men kan daardoor nauwelijks liefde en aandacht van de ander accepteren, ofschoon het hart er om schreeuwt. Want zodra de naaste zich tot je richt, is er onmiddellijk het: wat zal-ie van me denken, hoe zullen ze me vinden? De macht die deze vraag opdringt, antwoordt meteen zelf: 't zal wel weer niet goed zijn, 'k had het anders moeten doen. In ieder geval een reaktie in je nadeel. Een sfeer van onzekerheid, onveiligheid, een vragen om bevestiging en nooit werkelijk tevreden ermee zijn. 'Meen je dat echt, of zeg je dat om mij een plezier te doen?' Begrijpelijk dat er broeders en zusters zijn die zich wat achterdochtig, overgevoelig, kwetsbaar gedragen, vooral in kontakt met anderen. Hoe dikwijls heb je niet voor gek gestaan? 't Is toch bewezen..?

Bij anderen speelt een gedurige verlegenheid parten, schuwheid, dus soms isolement, verstilling, een zich op de achtergrond houden. Of een onbestemde vreesachtigheid, faalangst, overal tegenop zien, een willen ontduiken van bepaalde situaties. Dit alles maakt je dagelijks leven bedreigend, zwaar.

Tijdens verhevigde aanvallen der duisternis hoor je wel eens zelfmoordgefluister. Dit kan zich in min of meerdere mate manifesteren, met gevolg dat men geremd, of passief wordt. Spontaniteit en openheid worden aangetast. Helaas zeker in de geloofsuitingen. Bij langere duur werkt deze druk depressiviteit uit die wel eens tot wanhoop kan leiden. Relaties, zoals in huwelijk, met collega's en in de gemeente lopen niet soepel. Er is altijd wel wat. En men kan praten wat men wil, liefde geven zonder eind, het helpt maar eventjes. De lijdende zit snel weer op de nullijn, omdat een boze geest nimmer te bevredigen is. Wee de mens die er bij deze dingen uitsluitend zelf op wordt aangezien. Wee de gelovige die wordt aangeraden meer te bidden, zich meer over te geven aan de Heer, meer te geloven, flink te zijn en zichzelf aan te pakken. Het is boter aan de galg als de vijand niet wordt onderkend en overwonnen.

DE START: BEVRIJDING. HET PROCES: GENEZING

Omdat een opsomming van kwaad nooit prettig overkomt, is het bovenstaande zeer beknopt weergegeven. Het is meer een richtingaanduiding. Doorgaans zal een vertrouwelijke, geestelijke, pastorale begeleiding, waar het gesprek de hoofdmoot vormt en waar men niet tegen vlees en bloed strijdt, veel meer aan de oppervlakte brengen. Hierbij zijn talloze voorbeeldverhalen uit de bijbel te gebruiken ter illustratie. Men denke bijvoorbeeld aan Israël in Egypte en in de woestijn, koning Saul, het boek Nehemia en Esther, aan Thomas en nog veel meer.

Hoewel de start om tot herstel te komen gelegen is in bevrijding van deze satanische geest, speelt de werkelijke genezing zich veeleer af in de vorm van een proces. Uiteraard is het positief gaan denken vanuit Gods Woord en het strekken van de knikkende knieën en het opheffen van de slappe handen pas goed mogelijk naarmate de ontwrichtende gedachten en krachten gebroken worden, dus de invloed van die boze macht gebroken wordt. Het is goed te blijven beseffen tegen wie men te vechten heeft en uit wie al die ongelukkige gevoelens en verlammende gedachten te voorschijn komen: niet uit zichzelf, maar uit de geest van verwerping. Omdat ons innerlijk een groot terrein is, zijn er vele raakpunten met deze macht. Een helder begrip van zijn manier van werken is onontbeerlijk om tot een bevredigende en blijvende oplossing te komen. Vandaar de term: genezing van ons innerlijk. Het wordt terecht een confrontatie van waarheid tegen leugen, kracht tegen zwakheid, geloof tegen gevoel.

Bij het van je lijf houden van deze geest komt het meer dan ooit er op aan om het verwerpelijke gedrag af te leren en een nieuw goddelijk leven aan te leren. Durven toezien op je zelf, gedachtencontrole, gevoelsbeheersing door de krachtige ondersteuning van de Heilige Geest en de herscheppende woorden van Jezus. In de hervorming van onszelf door alles wat de Heer schenkt aan hulp wordt bewaarheid wat Daniël eens profeteerde: Er komt een einde aan de verbrijzeling van de macht van het heilige volk. De Heer maakt immers alle dingen nieuw!

zie voor andere artikelen kvooverz