kvo 49e jaargang nummer 9 september 1985

Henk de Cock

VERNIEUWING van DENKEN

Een van de belangrijkste oorzaken van al het geweld en de zonde in onze wereld van vandaag is de verwording in het denken van de moderne mens. Waar de mens toelaat dat de boze zijn denken met bepaalde dingen vult, en deze gedachten hem beginnen te overheersen, zal hij spoedig de zaken waar hij zich innerlijk mee bezighoudt, ook in praktijk gaan brengen. Niemand kan werkelijk bevrijding van de zonde ervaren, zolang hij niet geleerd heeft zijn gedachten onder de heerschappij van Gods Woord te brengen - hoe oprecht hij ook mag verlangen naar een overwinningsleven vol vrede en blijdschap.

Het evangelie brengt ons een boodschap van God, die het herstel van de mens op het oog heeft. Dit herstel nu vindt voornamelijk plaats door de wedergeboorte, de vernieuwing van ons innerlijke leven, die weer in grote mate afhangt van de verandering van denken. In Romeinen 12:2 formuleert Paulus deze gedachte met de woorden: 'Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken'. Zolang deze vernieuwing niet volledig zijn beslag gekregen heeft, zal de mens een slaaf van de zonde blijven, en zal hij voortgedreven worden door de verkeerde gedachten die door de boze worden geïnspireerd.

Het is een misvatting wanneer mensen menen dat we een leven kunnen vernieuwen door iets aan het leef-milieu te veranderen. Jezus immers bad in zijn afscheidsgebed tot de hemelse Vader ten behoeve van zijn discipelen: 'Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze' (Joh.17:15).

Het is evenmin mogelijk door allerlei vormen van zelf verzonnen onthouding en opgelegde wetten tot een rein en heilig leven te komen. Ware levensheiliging vinden we slechts door een vernieuwing van denken, zoals Gods Woord zegt: 'Alles is rein voor de reinen; maar voor de onreine en ongelovige is niets rein, doch bij hem is bevlekt én verstand én geweten' (Tit. 1:15, Can.vert.). Zelfs temidden van rechtvaardigen zal de onreine nog verkeerde dingen doen en achter alles wat de ander doet, iets verkeerds zoeken vanwege zijn verworden denken. Daar staat tegenover, dat iemand die zijn gedachten zuiver en onbesmet houdt, op rechtvaardige wijze zal kunnen leven, zelfs in deze tegenwoordige, boze wereld.

De bijbel geeft ons duidelijk de opdracht om over onze gedachten te waken: 'Voorts broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat' (Filip.4:8).

Het machtigste wapen dat we van God ontvangen om ons denken te beschermen tegen de morele verwording van de wereld om ons heen, is het Woord van God, de bijbel. Jezus zei reeds tot zijn discipelen: 'Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb' (Joh.15:3). Alleen de mens wiens gedachten omgevormd worden door het woord van God en de waarheden die daarin vervat zijn, zal vernieuwing en verandering kunnen ervaren. Als ons denken verandert naar Gods wil, zal ook onze levenswijze verandert kunnen worden, zoals de psalmist stelt: 'Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord' (Ps.119:9).

Niets is tragischer dan gelovigen en gemeenten te ontmoeten bij wie de honger naar het Woord van God verdwenen is. Hun geldt dan, wat God tot zijn teleurstelling tegen het volk Israël moest zeggen: 'Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren' (Jes.55:8).

Waar de waardering voor Gods Woord verdwenen is, ontaarden de samenkomsten van Gods kinderen in inhoudsloze, emotionele gebeurtenissen. Men probeert bij deze happenings naar een instantelijke oplossing voor allerlei problemen te zoeken, zonder dat er een werkelijke verandering van denken bij Gods volk plaatsvindt.

De apostel Paulus stelt daarentegen dat Christus zijn gemeente reinigt door middel van 'het waterbad' - en dat waterbad is een 'waterbad met het Woord (Ef.5:26). Als de gelovigen zich niet regelmatig voeden met het Woord van God, zal het moeilijk zijn de geestelijke ondervoeding en het gebrek aan werkelijk christelijk karakter te verbergen achter allerlei uitwendige wetten en voorschriften. De werkelijke, geestelijke statuur van een gemeente wordt slecht verbeterd, naarmate de bijbel een steeds meer centrale plaats in de gemeente en in het leven van de afzonderlijke gelovigen begint te nemen.

Onze daden worden in grote mate door onze gedachten bepaald. Zowel het gedachteleven dat niet door Gods Geest wordt geaktiveerd, alswel het denken dat nog geen verandering onderging, zijn werkplaatsen van de duivel!!!

De bijbel draagt ons op om de dingen te bedenken die boven zijn. Willen we aan deze oproep gehoor geven, dan zullen we ons dagelijkse, geestelijke voedsel moeten zoeken in het Woord van de Heer. Geen macht ter wereld kan ooit de denkwereld tot slavernij brengen van de mens wiens gedachten vernieuwd werden door het Woord van God!

zie voor andere artikelen kvooverz