kvo 49e jaargang nummer 8 augustus 1985

Henk de Cock

E I N D T IJ D V I S I E

Eén van de fouten die men soms maakt bij het verklaren van de apocalyptische profetieën is de gedachte dat de huidige ontwikkeling van wetenschap en techniek een rol van betekenis in het eindtijdgebeuren zou spelen. Het zou dan om een 'waar teken des tijds' gaan. Men citeert als onderbouwing van deze opvatting een uitspraak van de profeet Daniël: 'Velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen' (Daniël 12:4).

Wie de moeite neem om deze profetie te lezen in het verband waarin zij gebracht werd, zal onmiddellijk ontdekken dat deze voorspelling totaal niets met de voortgang van de techniek van doen kan hebben. Niets in Gods Woord wijst erop, dat de voortgaande perfectionering van ons machinepark een rol van betekenis zal spelen bij de bepaling van het profetische tijdsbeeld. Het belangrijke teken van de laatste dagen waar de profeet van spreekt, is van totaal andere aard: hij doelt op de vermenigvuldiging van het geestelijk inzicht der kinderen Gods!!!

Reeds bij een vluchtige lezing van het hoofdstuk waarin deze profetie voorkomt, blijkt overduidelijk dat hier wel sprake van een vermeerderd en geestelijk en profetisch inzicht móet zijn. Al tijdens het optekenen van de profetieën werd duidelijk gemaakt dat deze voor Daniël en zijn tijdgenoten 'een gesloten boek' zouden blijven. Tot de profeet werd namelijk gezegd: 'Maar gij, Daniël houd de woorden verborgen: en verzegel het boek' (Dan.12:4). Bepaalde zaken in het boek Daniël bleven dus zelfs voor de auteur onbegrepen!.

In het negende vers lezen we echter: 'Ga heen, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd'. Vervolgens zien we dat geen der goddelozen de betekenis van de profetische uitspraken zou kunnen begrijpen: 'Geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan'.

De 'vermeerderde kennis' waar de profeet van spreekt, kan dus op geen enkele manier betrekking hebben op de wetenschappelijke ontwikkeling die we opmerken in onze godloze wereld van vandaag. Het betreft hier een verwijzing naar de wijsheid en het geestelijk inzicht van mensen wier hart gereinigd en verlicht zou worden door de Heilige Geest!

De bijbel houdt zich helemaal niet bezig met de vaardigheid van de moderne mens om apparatuur te vervaardigen die naar de maan gebracht kan worden of met zijn kundigheid in het ontwikkelen van wapens die de wereld verscheidene keren zouden kunnen verwoesten. De gevaren van de eindtijd zijn niet van fysieke of van politieke aard, maar van gééstelijke betekenis. In de laatste dagen zullen Gods kinderen hun kennis vermeerderen van de strijd die over de wereld zal komen, opdat zij zich zullen weten te redden in dat uur van beproeving.

Nog een tweede opmerking in verband met onze visie op de eindtijd: Het gevaar bestaat dat we domweg geloof hechten aan bepaalde opvattingen over de eindtijd omdat deze alom als orthodox en bijbels geaccepteerd worden. Aangezien een groot deel van de kennis over de laatste dingen echter verborgen wordt gehouden tot de tijd van het einde, kunnen we er zeker van zijn, dat we tegenwoordig een beter begrip hebben van de toekomende dingen, dan de gelovigen uit het verleden. En naar- mate de eindtijd dichterbij komt, zal de gemeente van morgen meer licht hebben dan wij!

In verband hiermee bestaat voor degenen die de profetieën over de eindtijd bestuderen al gauw het gevaar, dat ze zich verliezen in allerlei tradities en verstarde orthodoxie. Wie allerlei posities en stellingen uit het verleden aangaande de eindtijd meent te moeten verdedigen met een zeker dogmatisme, doet onvermijdelijk tekort aan het toenemende licht dat de Heer zijn gemeente belooft te schenken.

Het doel van de studie van de eschatologie is de geestelijke groei van Gods kinderen. Helaas, veel gelovigen worden in hun geestelijke ontwikkeling geremd doordat ze hun aandacht gericht hebben op de traditie en de heerlijkheid van de vervlogen tijden en theorieën in plaats van op de heerlijke toekomst die de Heer zijn gemeente bereid heeft.

Anderen laten zich helemaal overspoelen door de problemen van het dagelijkse leven, zonder voor ogen te houden dat ze zich moeten voorbereiden op de gebeurtenissen die voor de deur staan. Ze wandelen in dezelfde wegen als het volk Israël dat er alleen maar op uit was om onder het juk van Egypte uit te komen, zonder ook maar enige visie te hebben op het beloofde land dat ze in bezit zouden moeten gaan nemen. Het ontbrak hun aan geloof, dat zij hetgeen de Heer hun beloofd had, ook zouden weten te veroveren. Velen leven vandaag aan de dag zonder een duidelijk doel voor de toekomst. Ze wensen slechts verlost te worden van hun moeilijkheden van het moment, meer niet. Ze missen volkomen de stimulans om zich voor te bereiden op de glorieuze rol die de Heer zijn gemeente van de eindtijd heeft toegedacht.

Het christendom is profetisch en toekomst-gericht van aard, en dientengevolge per definitie antitraditioneel. Onze belangrijkste taak is niet slechts de problemen van vandaag het hoofd te bieden, en nog minder om het verleden weer tot leven te brengen. De gemeente van Jezus Christus moet zich voorbereiden op de eindstrijd.

De leer van de laatste dingen heeft vóór alles de vorming van het karakter van Christus voor ogen: 'Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij' (Openb. 1:3). Deze zaligspreking geldt de gelovige die op geestelijke wijze ernst wil maken met het profetische woord, dat zeer vast is.

zie voor andere artikelen kvooverz