kvo 47e jaargang nummer 7 juli 1983

J.E.v.d.Brink

brieven van lezers

De losprijs aan satan

(transactieleer)

v r a a g:

'God voorzag Zichzelf van een lam ten brandoffer (Gen.22:8). De boze aanvaardde dit offer...Hij wisselde vele vuile centen in tegen de waardevolle gouden munt; vele minderwaardige parels tegen de parel van grote waarde. Ik kan dit helemaal volgen, maar het verdere niet. Hoe zou u het vinden als dan plotseling die gouden munt en de kostbare parel - die betaald waren en rechtens van eigenaar waren verwisseld - nu weer ineens bij de nieuwe eigenaar vandaan worden gehaald? Zou God zoiets doen? Hij is rechtvaardig, ook tegenover de duivel, schrijft u elders. Graag hierover uw mening.

antwoord:

Paulus schreef in 1 Timótheüs 2:6 dat de mens Jezus Christus Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. De mensheid was onder de heerschappij van de satan gekomen en Jezus kocht haar vrij met zijn bloed. In de natuurlijke wereld werd Jezus 'overgeleverd' in handen van misdadigers, die Hem aan het kruis sloegen. Tijdens het einde van zijn aardse leven was Jezus dus een gevangene en in de macht van zijn vijanden. Tot Pilatus sprak Hij: 'Gij zoudt geen macht over mij hebben, indien het u niet van boven gegeven was' (Joh.19:11). Jezus kwam niet van het kruis af, liep ook niet weg, maar stierf nadat Hij onze zonden in zijn lichaam op het hout had gebracht (1 Petr.2:24). Hij droeg de zondeschuld der wereld niet in het graf of in het dodenrijk, maar tijdens zijn leven 'in zijn lichaam' (zijnde). Door die schuld had de boze een claim op ons. Met zijn bloed als losprijs kocht Jezus ons vrij uit deze claim van satan.

In de onzienlijke wereld gaf de hemelse Vader zijn kostbare Zoon in de macht van de demonen. Jezus sprak tot de overpriesters in de hof: 'Maar dit is uw ure en dit is de macht der duisternis' (Luc.22:53 Can.Vert.). Vanaf Gethsémane droeg Jezus de schuld der gehele wereld. Daarom week de Heilige Geest van Hem, omdat deze geen gemeenschap met een vervloekte kon hebben (Gal.3:13). Aan de andere kant zou een vloek geen enkele kracht of uitwerking hebben ten opzichte van een mens, die vervuld was met Gods Geest en bovendien innerlijk volmaakt was. De psalmist beeldde deze duisternis uit met de woorden: 'Vele stieren hebben mij omringd, buffels van Basan hebben mij omsingeld; zij sperren hun muil tegen mij open... Want honden hebben mij omringd' (Ps.22:13-17). De boze geestenwereld had de macht of het geweld van de dood bij zich. In Hebreeën 2:14 staat in de Statenvertaling: 'Opdat Hij door de dood te niet zou doen degene, die het geweld des doods had, de duivel'. Jezus stierf geen natuurlijke of normale dood, maar Hij werd met geweld van het leven beroofd. Toen Hij stierf, had Hij alles volbracht. In de onzienlijke wereld was de losprijs zijn leven, en dat had Hij uitgestort in de dood (Jes.53:12). Aan wie betaalde Hij nu de losprijs? Aan degene die Hem van het leven had beroofd. De duivel had Jezus in zijn macht en hij betaalde aan Jezus het loon der zonde uit, dat is de dood. Toen had God in Christus de vijandige wereld met Zichzelf verzoend door hun de overtredingen niet toe te rekenen, maar die op zijn Zoon te leggen (2 Cor.5:19). Toen Jezus de losprijs betaald had, was de duivel zijn claim op de mens en daarom ook op de wereld kwijt.

Liep Jezus weg van de satan? Wanneer iemand zijn gevangene dood, is deze onttrokken aan de heerschappij van de eigenaar. Wanneer een kind in de handen van een rover gevallen is, zegt zijn vader: 'Neem mij maar en laat mijn kind vrij'. Wanneer dan de bloeddorstige wreedaard de vader doodt, houdt hij niemand over: geen kind en geen vader. Zo zette Jezus zijn leven in voor zijn vrienden (Joh.15:13).

De satan heeft geen macht in het dodenrijk. Hij wordt er zelf eenmaal duizend jaar gevangen gehouden en op non-actief gezet! 'Daar, waar de bozen hun tieren staken. Waar rust vindt, wiens kracht is bezweken; waar de gevangenen allemaal vrede genieten, en de stem van de drijvers niet horen' (Job 3:17,18 Can. Vert.).

Aan het kruis bleef de innerlijke mens van Jezus volkomen gaaf en vrij. Na zijn sterven keerde de Heilige Geest tot Hem terug, die gedood was naar het vlees waarin Hij onze zonden droeg, maar levend gemaakt werd naar zijn geest (1 Petr.3:18). De Heer sprak: 'Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen het levensschip van Jezus wegvoer, stond de duivel op het strand der zee en had daar het toekijken.

Is Jezus uit het dodenrijk weggelopen? Liep Jona weg uit de buik van de vis? Of spuwde deze hem uit, omdat hij de levende profeet niet kon houden? Toen Jezus in het dodenrijk was, kreeg de dood weeën, die zo lang duurden totdat de Eerstgeborene der doden werd gebaard: 'Want Hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden (Hand.2:24).

De Vader gaf zijn Zoon prijs aan de satan. Deze gaf Hem prijs aan de dood. Die kon Hem niet houden, want het Leven is sterker dan de dood. Dit bewijs werd op de Paasdag geleverd.

zie voor andere artikelen kvooverz