kvo 46e jaargang nummer 7 21 mei 1982

G.J.R.Doornink

G E L O V E N: HOE DOE JE DAT?

Wat betekent 'geloven' voor u? Hoe functioneert het in uw leven van alledag?

In de ogen van velen is het geloof gedevalueerd. Het heeft geen praktische waarde meer voor ze. Denk maar eens aan het taalgebruik rond het begrip 'geloof'. Wat spreekt men gemakkelijk over het geloof als iets dat onzeker is. 'geloven doet men in de kerk', wordt gezegd, 'hier moet men het zeker weten...'. Of: 'Ik geloof het wel', daarmee aanduidend dat men het helemaal niet meer zeker weet...Bijbels geloof is echter helemaal niet iets twijfelachtigs. Integendeel. 'Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt, en het bewijs der dingen die men niet ziet' (Hebr.11:1). Dit is ongetwijfeld een sleuteltekst aangaande de betekenis van geloof. Geloof heeft te doen met innerlijke zekerheid. Geloof rust op bewijzen.

Zekerheid

'Geloof is de zekerheid der dingen die men hoopt'. Ieder mens hoopt op geluk, voorspoed en zekerheid in zijn leven. Dit is als het ware een levensprincipe dat door de Schepper werd ingebouwd. De mens is als levend wezen geschapen naar Gods beeld. Het leven hoort bij hem en is in hem.

De bijbel laat duidelijk zien dat dit echte goddelijke leven bestemd is voor alle mensen, ook al staan zij nog door het afbrekende werk van de duivel buiten de gemeenschap met God. De Heer echter biedt de mens de mogelijkheid om weer in gemeenschap met Hem te komen en daardoor eeuwig leven te ontvangen. 'Eeuwig leven hebben" wil dan ook zeggen: door gemeenschap met God een totaal nieuw leven deelachtig zijn.

Wie zijn verlangen naar eeuwig leven, zijn hoop op echte gemeenschap met God, richt op de Heer, ontvangt van die God de innerlijke zekerheid dat dit leven ook in hem is. Dit nieuwe, eeuwige leven ontvangen wij op het moment dat we Jezus aanvaarden als onze verlosser. En we ontvangen het door geloof, door vertrouwen op God. Hetzelfde geldt ook voor alle andere verwachtingen die in ons leven. God wil die vervullen. Jezus getuigde immers zelf dat Hij gekomen was om de mens leven en overvloed te geven. Wie dan ook op een oplossing van zijn zorgen en problemen hoopt, mag geloven dat Jezus bereid is die hoop te vervullen. Hij is een helper groot van kracht. Wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.

Bewijs

Geloof is niet alleen de zekerheid van de dingen die we hopen, maar ook het bewijs van de dingen die we niet zien. Geloof is bewijs. Zoals het natuurlijke leven niet denkbaar zou zijn zonder 'bewijzen', zo geldt dat ook in geestelijk opzicht. Kopen we het een of andere apparaat, dan ontvangen we daarvoor vaak een garantiebewijs. De fabrikant staat voor een bepaalde periode garant. Op grond van deze verklaring kunnen we vergoeding of reparatie eisen als er iets niet in orde mocht zijn. God staat garant voor zijn beloften. Hij vervult ze in ons leven. Hij waakt over zijn woord om dat te doen! Als wij op Zijn woord ons vertrouwen stellen, zullen we ervaren dat al Gods beloften in Jezus Christus ja en amen zijn.

Leven door geloof

Ieder kind van God weet dat hij in geloof de eerste stap moet zetten om te komen op de weg van het heil. Toch zijn maar weinigen er zich van bewust, dat de Heer ze roept om na de bekering en wedergeboorte op die weg te wandelen en door geloof te leven!

Paulus schrijft: 'met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven'. Zullen wij instaat zijn dit voorbeeld te volgen? Kunnen ook wij door geloof léven? Het is goed om te bedenken,dat God nooit het onmogelijke van ons vraagt. Als Hij ons een opdracht geeft, schenkt Hij ook de kracht om deze uit te voeren. God heeft al zijn kinderen geloof gegeven. Geloof is iets dat 'in' ons is. Paulus spreekt over: 'De mate van geloof dat God elkeen in het byzonder heeft toebedeeld'. Niemand behoeft te zeggen: 'Ik heb geen geloof'. Het is natuurlijk wel zo dat niet iedereen een even stérk (groot) geloof bezit. De bijbel spreekt over 'zwakken' en 'sterken' in het geloof. Op de sterken rust de taak de zwakken niet te veroordelen om hun gebrek aan geestelijk inzicht en vertrouwen, maar ze te bemoedigen en te ondersteunen.

Het Woord

God heeft middelen om ons geloof te versterken. Ze bewerken, mits in gehoorzaamheid toegepast, de groei van ons geloof. Door ons geloof komt aan het licht wat God eigenlijk met ons voor heeft: overwinning op álle omstandigheden van het leven, tot eer van de naam van Jezus. Immers 'al wat uit God geboren is, overwint de wereld en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof' (1 Joh.5:4).

Het belangrijkste middel waardoor ons geloof groeien kan is het Woord van God. De bijbel zegt dat het 'levend en krachtig is en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten' (Hebr.4: 12).

Ons geloof moet gefundeerd zijn op het woord van God. Dáár vinden we de richtlijnen die het doen functioneren; dáár zijn de beloften aanwezig die in vervulling gaan als we in het geloof volharden. Wij behoren veel bezig te zijn met het Woord van God. Daarin vindt het geloof zijn basis, zijn houvast, zijn aanknopingspunten.

De Geest

De vraag is echter: hóe lezen wij het woord van God. We komen daarbij op het tweede 'middel' dat God gegeven heeft om ons geloof optimaal te laten functioneren. Dat middel is de Heilige Geest.

Door de Heilige Geest ontvangen wij kennis, inzicht en wijsheid om Gods Woord te begrijpen en op de juiste wijze te interpreteren. Door de Heilige Geest verstaan we dat de bijbel een geestelijk boek is dat alleen gééstelijk verstaan kan worden.

Ieder kind van God behoort dus vervuld te zijn met de Heilige Geest. Alleen Gods Geest doet ons Gods Woord op de juiste wijze verstaan. Alleen Hij wijst ons de weg naar de volle waarheid (Joh.16:13).

Het gebed

Ook het gebed is erg belangrijk. Het vormt onze spreekbuis met God. We mogen daar elk moment gebruik van maken. Te allen tijde mogen we met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van God. En alles wat wij Hem bekend maken, neemt Hij in behandeling. Alles wat wij bidden in overeenstemming met zijn wil, wordt verhoord. Jezus heeft gezegd: 'Al wat gij bidt en begeert, gelooft dat gij het hebt ontvangen, en het zal u geworden' (Marc.11:24).

Ook het gezamenlijk bidden is in dit verband erg belangrijk: 'Ik zeg u, dat, als twee van u op aarde iets eenparig zullen begeren, het zal hun ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden'.

U geschiedde naar u geloof

Een van de bekendste uitspraken van Jezus was wel: 'U geschiedde naar uw geloof' (Matth.8:13). Wat hierin duidelijk naar voren komt, is het feit dat geloof persoonlijk is. Hoewel anderen ons wel kunnen helpen en wij ook anderen daarin kunnen steunen, zullen we echter heel persóónlijk geloof op moeten brengen.

Geloof hoort zich dan ook te uiten. We zullen moeten spreken van de hoop en van het vertrouwen die in ons zijn. Als ons geloof verborgen blijft is er iets niet goed. In Romeinen 10 laat Paulus duidelijk zien hoe ons belijden nauw samenhangt met ons geloof en hoe dat alles weer gebaseerd moet zijn op het Woord van God. Wij moeten dus spréken van wat wij geloven. De bijbel zegt dan ook: 'Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs dat wij prediken. Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden' (Romeinen 10:9).

Verder kunnen wij ons geloof uiten door hetgeen wij doén. Jacobus zegt: 'Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood' (Jac.2:26). Inspirerende voorbeelden van dit handelen van uit het geloof vinden we in de rij van geloofsgetuigen van Hebreeën 11. Elk van hen geloofde en stelde vanuit dat geloof een dáád. Het bestuderen van hun leven zal ons geloof stimuleren. Het zal ons helpen ook zelf te geloven. Als we zo de weg van geloof bewandelen, zal de Heer een welgevallen aan ons hebben.

Leven door het geloof

Door het geloof worden wij kinderen Gods... maar dan komt het er op aan of wij ook verder door het geloof willen leven! Of wij werkelijk één willen worden met Christus, zodat Zijn leven in ons leven verheerlijkt wordt. Als wij leven in twijfel en ongeloof, als wij nog gebonden zijn, als wij ons nog bezig houden met natuurlijke, aardsgerichte leringen, terwijl Jezus gesproken heeft dat zijn Koninkrijk niet van deze wereld is (Joh.18:36), leven wij niet tot eer van God! Als wij leven in vertrouwen en geloof is dat tot eer van God. Als Hebr.11:6 zegt dat het zonder geloof onmogelijk is God welgevallig te zijn, betekent dit dat wij alleen door geloof God kunnen behagen. Wie wil leven tot eer van God zal dus door het geloof behoren te leven. 'Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven' (Rom.1:17).

God is een beloner...voor wie Hem ernstig zoeken! Hoe zoekt u God? Ten dele, op halfslachtige wijze, in ongeloof en twijfel? Of zoekt u Hem ernstig, dat wil zeggen in een rotsvast, volhardend geloof, in de zekerheid dat Hij zijn beloften waarmaakt.

2 Kron.16:9 zegt: 'Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat'. Gaat uw hart volkomen naar Hem uit? Dat zal moeten blijken uit uw geloofsleven. Want alleen als u een levend werkzaam geloof hebt, zult u de 'krachtige bijstand' van God ervaren in de verhoring van uw gebeden en de vervulling van zijn beloften.

(Samengesteld uit de brochure "Hoe beleven wij ons geloof?")

zie voor andere artikelen kvooverz.